Senatul

Senatul Institutului de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM) este organul suprem de conducere al instituţiei, ales în conformitate cu rigorile Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor didactice, conducerea şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova din 16 aprilie 1996. Componenţa Senatului îşi realizează activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului IRIM (reactualizat în şedinţa Senatului IRIM din 13 septembrie 2006, proces-verbal nr. 7).

Senatul IRIM îşi concentrează activitatea în scopul monitorizării activităţii didactice, modernizării procesului instructiv-educativ, creşterii calităţii procesului de învăţare / predare, racordării IRIM la parametrii educaţionali din cadrul spaţiului educaţional european, creşterii exigenţelor profesionale ale colaboratorilor IRIM, dezvoltării şi promovării unui spirit de cooperare, conlucrare între membrii IRIM, asigurării unui sistem de calitate înalt apreciat de către studenţi, atragerii şi menţinerii unui personal de înaltă calitate profesională, dezvoltarea şi perfecţionarea cadrelor didactice IRIM etc.

Senatul IRIM este forul decizional suprem de maximă reprezentativitate, format din membrii rectoratului, cadre didactice, studenţi şi reprezentanţi ai tuturor subdiviziunilor institutului.

Toate acţiunile membrilor Senatului IRIM sunt direcţionate spre consolidarea poziţiilor Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM) în calitate de instituţie de profil, specializată în metadomeniul relaţiilor internaţionale prin modernizarea serviciilor educaţionale, perfecţionarea tehnicilor instructiv-educative, ameliorarea managementului educaţional intern.

Componența senatului

Preşedintele senatului
Oakley Square Sunglasses
VALENTIN BENIUC,

Rector, doctor în ştiinţe istorice, doctor habilitat în ştiinţe poltice, profesor universitar

Secretarul senatului
LILIANA BENIUC,

doctor în ştiinţe politice

Membrul senatului
VITALIE CAZACU
VITALIE CAZACU,

prim-prorector activitate didactică, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar

Membrul senatului
LUDMILA ROŞCA
LUDMILA ROŞCA,

prorector pentru activitate ştiinţifică, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar

 

Membrul senatului
Crotenco Iurii
CROTENCO IURII,

director al Şcolii Doctorale, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar

Membrul senatului
v_gureu

VALERIU GUREU,

master în drept, lector universitar

Membrul senatului
badarau_elena

ELENA BĂDĂRĂU,

doctor în ştiinţe economice

 

Membrul senatului
 
Membrul senatului
IVAN-CURDOV
IVAN CURDOV,

şef Catedra Educaţie Fizică şi Sport

Membrul senatului
DIANA CAMERZAN,

contabil-şef

Membrul senatului

 

Membrul senatului
Membrul senatului
Membrul senatului
Membrul senatului

 

Membrul senatului
 
Membrul senatului
IULIA MELNIC
Membrul senatului
IULIA MELNIC