Baza normativă

Acte normative externe

1. Codul educaţiei al Republicii Moldova (nr. 152, 17 iulie 2014)

2. Lege privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare, 2005

3. Regulament de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu (nr. 1046 din 29 octombrie 2015)

4. Regulament-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţământ superior din Republica Moldova (Ordinul nr. 09 din 14.01.2015)

5. Regulament-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățământ superior din RM (Ordinul nr. 10 din 14 ianuarie 2015)

6. Regulament-cadru cu privire la normarea activității științifico-didactice în învățământul superior. (Ordinul nr. 304 din 22 aprilie 2016)

7. Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master (Hotărârea Guvernului nr. 464 din 28.07.2015)

8. Regulament privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10 decembrie 2014)

9. Plan-cadru pentru studii superioare (ciclul I – Licență, ciclul II – Master, studii integrate, ciclul III – Doctorat) (Ordinul nr. 1045, 29 octombrie 2015)

10. Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă (Ordinul nr. 1047 din 29.10.2015)

11. Regulament-cadru privind stagiile de practică în învăţământul superior (Ordinul nr. 203 din 19.03.2014)

12. Regulament-cadru privind organizarea și desfășurarea învățămîntului superior la distanță (Ordin nr.474 din 24 mai 2016)

13. Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Etică și Management

14. Concursul de proiecte de cercetare în cadrul Programului “Creșterea capacității de cercetare a universităților din Republica Moldova” (Ordinul nr. 1089 din 24.10.2014)

15. Regulament de ocupare a posturilor didactice, 2010

16. Cu privire la instruirea concomitentă în două specialități înrudite. Dispoziția nr. 451 din 09 august 2013

17. Regulament cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească (Ordinul nr. 969 din 10.09.2014)

18. Ghid metodologic de creare şi funcţionare a centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră (Ordinul nr. 970 din 10.09.2014)

19. Regulament cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituţiile de învăţământ superior de stat din Republica Moldova (Ordinul nr. 748 din 12.07.2013)

20. Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţământ superior (Ordinul nr. 671 din 06.08.2010)

21. Recomandări-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor (Ordinul nr. 881 din 18.12.2009)

22. Regulament-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţământul superior (Hotărârea Guvernului nr. 56 din 27 ianuarie 2014)

 

Acte normative interne IRIM

 1. Statutul IRIM
 2. Carta Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM)
 3. Regulament privind formarea şi funcţionarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al IRIM
 4. Regulament Senatului IRIM
 5. Manualul calității
 6. Plan strategic de dezvoltare instituţională 2013-2017
 7. Regulament privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere a IRIM
 8. Regulament de organizare şi funcţionare al biroului de administrare IRIM
 9. Regulament al Secției Studii a IRIM
 10. Regulament cu privire la ocuparea posturilor didactice şi de  conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de  învăţământ superior universitar din Republica Moldova.
 11. Regulament IRIM de organizare a studiilor de învățămînt superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu
 12. Regulament de activitate al Consiliului ştiinţific IRIM
 13. Regulament cu privire la organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovare în cadrul IRIM
 14. Regulament-tip de funcționare al Centrului universitar de cercetare stiintifică, dezvoltare si inovare
 15. Regulament antiplagiat
 16. Regulament de organizare a activității bibliotecii IRIM
 17. Codul de etică al IRIM
 18. Regulament privind organizarea și desfășurarea activității didactice în baza ECTS
 19. Regulament privind asigurarea calității în cadrul IRIM
 20. Regulament cu privire la normarea activității științifico-didactice
 21. Regulament de evaluare a cadrelor didactice de către colegi, studenţi şi managementul instituţiei
 22. Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii
 23. Regulament de organizare şi desfăşurare a admiterii în Institutul de Relații Internaționale anul 2016, la Ciclul I, Licență (aprobat la Ședința Senatului din 18 aprilie 2016)
 24. Regulament de organizare şi desfăşurare a admiterii în Institutul de Relații Internaționale anul 2016, la Ciclul II, Master (aprobat la Ședința Senatului din 18 aprilie 2016)
 25. Regulament privind evaluarea activității de învățare a studenților
 26. Regulament cu privire la evaluările curente şi finale
 27. Regulament privind organizarea lucrului individual
 28. Regulament cu privire la elaborarea tezei de licență
 29. Regulament privind elaborarea și susținerea tezei de master
 30. Regulament-cadru privind stagiile de practică în IRIM
 31. Regulament cu privire la finalizarea studiilor de licență
 32. Regulament de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de masterat (ciclul II)
 33. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului
 34. Regulament cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii ciclurilor universitare
 35. Regulament cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară la IRIM
 36. Regulament cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor înmatriculaţi pe bază de contract
 37. Program de stimulare a studenţilor cu performanţe educaţionale
 38. Regulament privind activitatea tutorilor în cadrul IRIM
 39. Regulament cu privire la mobilitatea academică în IRIM
 40. Regulament al comisiei de audit intern
 41. Planul de actiuni al Catedrei Relatii Economice Internationale privind inlaturarea neconformitatilor prin implementarea recomandarilor elaborate de catre ANACIP