Viitorii specialişti în jurisprudenţă

25.11.2020

De ce trebuie să studiezi la Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova?

Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova este unica instituţie de învăţământ superior de profil din republică, preocupată de pregătirea complexă a specialiştilor în toate domeniile relaţiilor internaţionale. Instruirea la IRIM se realizează conform Procesului de la Bologna şi este orientată spre ridicarea calităţii continuă a învăţămîntului superior. Procesul de studii este însoţit de un şir de stagii şi practici direcţionate spre formarea abilităţilor profesionale ale viitorilor specialişti. La toate facultăţile şi specialităţile IRIM, prin aplicarea tehnologiilor performante, sunt studiate obligatoriu două limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, italiana, germana) şi o a treia limbă la alegere.

IRIM vine să răspundă unei necesităţi stringente a Republicii Moldova de instruire a specialiştilor de înaltă calificare profesională, capabili să desfăşoare o eficientă activitate politică, economică şi diplomatică pentru afirmarea plenară a Moldovei pe arena internaţională.

La toate specialităţile din cadrul facultăţilor IRIM sunt create grupe academice cu predare în limba română şi limba rusă. Disciplinele fundamentale sunt predate în limba nativă a studentului, iar unele discipline de specialitate (de exemplu: la Facultatea Limbi Străine) sînt citite în limbile engleză şi franceză, de către profesorii IRIM şi cei de peste hotare.

Studiile universitare din cadrul IRIM se desfăşoară la cele 3 cicluri:

  1. Ciclul I Licenţă,
  2. Ciclul II Masterat,
  3. Ciclul III Doctorat.

Candidaţii pot opta pentru studii cu frecvenţă la zi, cu finanţare bugetară şi în bază de contract, la toate specialităţile, şi cu frecvenţă redusă, la specialitatea Drept.

Actele necesare pentru admitere

a) cerere de înscriere tip;

b) actul de studii, în original, cu anexa respectivă;

c) certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcție de specialitate/domeniu de formare profesională;

d) diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației sau de ministerele de resort;

e) 4 fotografii 3×4 cm;

f) adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copii rămași fără îngrijirea părinților care au statut de copil orfan;

g) certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;

h) certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

i) certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);

j) confirmarea apartenenței la familii de romi;

k) extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în cîmpul muncii);

l) certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România, promoția din anul admiterii, urmînd ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior;

m)  copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru cetățenii statelor membre ale C.S.I. şi ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români);

n) chitanța de plată a taxei de înscriere.

Telefoane de contact: 022 22-83-20; 022 21-09-62