Cercetare

Organizarea activităţii de cercetare şi inovare

 O direcţie prioritară în activitatea IRIM o constiuie organizarea activităţii ştiinţifice şi valorificarea potenţialului intelectual al profesorilor. Activitatea ştiinţifică, în cadrul IRIM, se desfăşoară în conformitate cu legislaţia naţională în domeniul de cercetare şi inovare a Republicii Moldova şi prevederile actelor instituţionale.

Direcţiile de perspectivă şi curente ale activităţii de cercetare şi inovare în cadrul IRIM sînt determinate de planurile activităţii ştiinţifice ale IRIM, planurile catedrelor şi de cele individuale ale profesorilor. Printre indicii de bază care au menirea să evidenţieze principalele rezultate ale acestui domeniu de activitate universitară sunt elaborarea publicaţiilor ştiinţifice, organizarea şi participarea la conferinţe.

Activitatea ştiinţifică este gestionată de Secţia Activitate Ştiinţifică, subdiviziune cu competenţă în planificarea complexă, în asigurarea managementului instituţional în sfera de cercetare şi inovare: stabilirea priorităţilor şi monitorizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, promovarea şi dezvoltarea relaţiilor interuniversitare, valorificarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice.

Secţia Activitate Ştiinţifică a întreprins un şir de acţiuni în vederea consolidării compartimentului activitate ştiinţifică: consolidarea potenţialului ştiinţific; ajustarea bazei normative la noile oportunităţi (perfectarea actelor normative privind organizarea şi desfăşurarea activităţii ştiinţifice în cadrul IRIM); fortificarea sistemului ştiinţific IRIM (crearea şi propulsarea sistematică a componentelor sistemului de cercetare şi inovare IRIM).

Direcţiile de cercetare din cadrul IRIM

Munca de cercetare a instituţiei  se desfăşoară potrivit profilului Relaţiile internaţionale: dimensiunea politică, economică şi juridică.

Activitatea de cercetare şi inovare în cadrul IRIM este axată pe direcţiile: Relaţii internaţionale; Economie mondială; Drept internaţional; Cercetări teoretico-aplicative în filologia contemporană.

În cadrul direcţiei Relaţii internaţionale sunt investigate aspecte ce vizează: fenomenele integraţioniste de pe continentul european; problemele contemporane privitoare la integrarea europeană şi mecanismele cooperării la nivel internaţional şi regional; dimensiunea instituţional-funcţională a Uniunii Europene; eficienţa diplomatică a Republicii Moldova, menită să aprofundeze raporturile de parteneriat cu statele lumii.

În cadrul direcţiei Economie mondială colaboratorii ştiinţifici cercetează probleme ce ţin  de studiul sistemelor financiare şi economice mondiale, rolul şi locul fiecărui stat în economia mondială, procesele integraţionisteinternaţionale şi instituţiile financiare internaţionale, specificul comerţului şi al turismului internaţional; dezvoltarea şi particularităţile creşteriieconomice în Republica Moldova – ca parte integrantă a economiei mondiale. 

Investigaţiile ştiinţifice pe direcţia Drept internaţional se realizează în conformitate cu următoarele obiective: dezvoltarea dreptului internaţional; perfecţionarea dreptului naţional; uniformizarea prevederilor legislative naţionale la standardele europene; racordarea dreptului naţional la dreptul internaţional.

În conformitate cu direcţiile de cercetare, cadrele didactico-ştiinţifice şi ştiinţifice desfăşoară investigaţii ştiinţifice în cadrul  următoarelor laboratoare:

-Laboratorul nr.1 “Interesul  naţional şi procese integraţioniste contemporane”.
-Laboratorul nr.2 “Relaţii economice internaţionale”.
-Laboratorul nr.3 “Drepturile şi libertăţile persoanei: probleme actuale”.
-Laboratorul nr.4 „Filologia contemporană în contextul educaţiei universitare”.

Laboratoarele efectuează, în baza planurilor aprobate, cercetări ştiinţifice fundamentale, aplicative sau complexe, organizează şi coordonează desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice în care este utilizat potenţialul ştiinţific al IRIM, pregătesc pentru publicare sau implementare rezultatele  ştiinţifice obţinute.

Antrenarea studenţilor în efectuarea investigaţiilor ştiinţifice se realizează prin intermediul tezelor de an, tezelor de licenţă, cluburilor de dezbateri, cercurilor ştiinţifice şi conferinţelor studenţeşti în cadrul facultăţilor, a celor instituţionale şi interuniversitare.

Recunoaşterea rezultatelor cercetărilor efectuate de funcţionarii IRIM se realizează prin organizarea în comun a unor conferinţe ştiinţifice internaţionale, prin publicarea acestora în lucrările editate de instituţii similare de învăţămînt şi în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Cadrele ştiinţifice ale IRIM participă în calitate de membri ai consiliilor ştiinţifice specializate, ai seminarelor ştiinţifice de profil şi de referenţi oficiali la susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat.

Cadrele ştiinţifice ale IRIM sunt de asemenea selectate în colegiile de redacţie ale revistelor de specialitate din ţară şi străinătate.

Catedrele IRIM colaborează cu subdiviziunile structurale de profil existente în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi străinătate.

În colaborare cu partenerii locali şi străini, în cadrul IRIM, sunt organizate conferinţe ştiinţifice, simpozioane, seminare în domeniul proceselor  integraţioniste, rezultatele investigaţiilor fiind inserate în diverse publicaţii.

Cercetătorii şi studenţii IRIM participă la diverse proiecte internaţionale.

noi la panteion