Asigurarea calității

Acreditarea Academică Acreditarea Ştiinţifică
acridetare Acreditarea-s

Misiune

Direcţia Managementul Calităţii este un compartiment de specialitate cu rol de execuție. Acesta sprijină Consiliile pentru Asigurarea Calității în realizarea managementului calității, prin planificarea acțiunilor, elaborarea rapoartelor de autoevaluare și a documentelor specifice asigurării calității, instruirea personalului privind asigurarea calității, desfășurarea evaluărilor interne și externe.

Viziune

Un sistem eficient de asigurare a calităţii, nu numai că trebuie să aibă în vedere dezvoltarea de proceduri clare, relevante pentru evaluarea activităţii academice şi de cercetare, în sens larg, pe care să le aplice în mod consecvent, dar, să aibă şi capacitatea de a dezvolta o cultură a calităţii în rândul cadrelor didactice, studenţilor şi a managementului universitar.

Excelenţa în educaţie şi cercetare nu poate fi atinsă fără o cultură a calităţii.

IRIM-ul îşi asumă cultura instituţională a calităţii ca mijloc de atingere a excelenţei academice în procesul de predare-invatare şi cercetare ştiinţifică.

Structură

Obiectivul principal al sistemului de asigurare a calității este îmbunătățirea sistemului de organizare și de administrare a resurselor instituției în vederea creșterii eficienței procesului didactic și de cercetare științifică.

Asigurarea calității este monitorizată prin Direcția pentru Managementul Calității, Consiliile Facultăţilor pentru Asigurarea Calității si Responsabilii de Asigurarea Calității la Catedre.

Factorii interni (la nivel de facultăţi) ce contribuie la realizarea acestui capitol şi de care se ţine cont pe parcursul anului academic sunt:

 • cadre didactice competente, deschise spre perfecţionare;
 • calitatea predării cursurilor cu utilizarea la maximum a tehnologiilor multimedia (documente autentice audio/video, prezentări în PP etc.);
 • relaţia profesor-student, student-profesor, ce asigură o bună comunicare între actorii procesului de învăţământ, condiţie indispensabilă în realizarea obiectivelor ce ţin de procesul didactic;
 • programe analitice calitative atât din punct de vedere al corespunderii tuturor rigorilor, cât şi al conţinutului;
 • elaborarea şi editarea materialelor didactice ca suport de referinţă atât pentru profesori, cât şi pentru studentii de la diferite facultăţi/specialităţi.

Principiile-cheie ale subdiviziunii sunt:

 • resursele umane – factor-cheie al dezvoltării complexe şi al asigurării calităţii;
 • calitatea serviciului educaţional – funcţie reprezentativă a calităţii educaţionale a unităţii de învăţământ şi un imperativ pentru un învăţământ competitiv;
 • asigurarea mecanismelor intra-instituţionale, managementul calităţii – expresie a îmbunătăţirii calităţii programelor, activităţilor şi rezultatelor lor;
 • cultivarea competenţelor cognitive şi profesionale ale studenţilor din cadrul facultăţilor – posibilităţi de opţiune în asimilarea şi aplicarea amplă şi consecventă a valorilor umane, de ordin moral, civic, cultural, estetic etc. întru formarea unei personalităţi plenitudinare.

Activitatea profesoral-didactică a fiecărui membru s-a axat pe următorii parametri de asigurare a calităţii:

Procedeele și strategiile care contribuie esenţial la eficienţa educaţională:

 • capacitatea de organizare internă a facultăţilor;
 • configurarea sarcinilor prioritare şi tendinţa de dezvoltare constantă;
 • mobilizarea şi performanţa academică a studenţilor, dezvoltarea socio-profesională a studentului și valorificarea componentelor socio-culturale și civico-morale, bazate pe cunoaştere, în general, și pe construirea cunoașterii europene, în particular;
 • integrarea noilor tehnologii educaţionale, informaţionale, metodelor audio-vizuale și elementelor industriei creative în procesul de predare/învăţare;
 • asigurarea calităţii în activitatea de cercetare ştiinţifică universitară (participarea activă a corpului academic în investigaţii ştiinţifice;
 • expertiza calităţii cursurilor, monitorizarea judicioasă a performanţei academice şi asigurarea progresului, îmbunătăţirea competenţelor generale şi profesionale ale absolvenţilor;
 • ameliorarea continuă a calităţii pregătirii cadrelor didactice, schimbul de experienţă în domeniu şi analiza permanentă a lucrului didactic a cadrelor profesoral-didactice de către comisia de asigurare a calităţii IRIM;
 • explorarea, ameliorarea diferitor forme didactice (autoinstruirea, seminare didactice, ateliere de lucru, workshop-uri);
 • asistări reciproce la lecțiile deschise și alte activităţi didactice (seminarii, ateliere de lucru, workshop-uri);
 • prezentarea și analiza dărilor de seamă în cadrul ședințelor de catedră;
 • autoevaluarea cadrelor didactice cu privire la îndeplinirea planului individual;
 • analiza rapoartelor de autoevaluare didactico-științifică în cadrul concursului de suplinire a funcţiilor și de obținere a titlurilor didactice;
 • evaluarea rezultatelor sesiunilor şi trasarea măsurilor de optimizare a procesului didactic;

reorganizarea continuă a planificării strategice a activităţii Catedrelor, a conţinutului formativ al disciplinelor de învăţământ în vederea ofertei educaţionale de perspectivă.

Indicatori de creştere a calităţii

Indicatorii de creştere a calităţii vor fi menţionaţi la următoarele compartimente funcţionale:

 • Programe analitice la Ciclul I;
 • Programe analitice la Ciclul II;
 • Evaluare și performanță academică;
 • Portofoliu academic;
 • Suportul pedagogic diversificat;
 • Fișa lucrului individual;
 • Lecţii deschise;
 • Cooperare interuniversitară;
 • Cooperare științifică internațională;
 • Cooperare profesională și dialog social – dialogul cu angajatorii naţionali şi internaţionali.