Revista RI Plus

RELAŢII INTERNAŢIONALE. PLUS – O NOUĂ REVISTĂ ŞTIINŢIFICĂ

ri_plus

Publicaţie ştiinţifico-practică, categoria “C”, cu Acces Deschis.

creative commons

 

 

ISSN 1857-4440

Print run – 100 de exemplare

Periodicitatea – bianuală (trianuală)

Limba de publicare – română, engleză și unele materiale în alte limbi de circulație internațională

Versiunea online: http://irim.md/cercetare/revista-ri-plus/

Fondator – Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM)

 Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.

Cu privire la denumirea publicaţiei: de ce „Relaţii Internaţionale. Plus”, în special,  de ce „Plus”?

Este de remarcat, în primul rând, că etimologic “relaţiile internaţionale” reprezintă relaţiile între naţiuni/state. În acest sens, „plus” semnifică prezenţa în aceste relaţii a actorilor nestatali, care au pondere şi influenţă, inclusiv în stabilirea ordinii mondiale.

Scopul și obiectivele. Actualmente, relaţiile internaţionale nu mai pot fi percepute doar ca relaţii politice (interstatale), ele obligatoriu trebuie să fie abordate şi din perspectiva concepţiei lui J. Rosenau – „post relaţii internaţionale”,  fapt care impune necesitatea luării în calcul a actorilor nestatali, ce se află  într-o permanentă şi bine structurată colaborare internaţională: corporaţiile internaţionale; băncile; structurile economice internaţionale; agenţii economici cu pondere regională şi globală; marii speculanţi financiari; comunitatea ştiinţifică şi organizaţiile societăţii civile de pe mapamond. În acest sens, statul în relaţiile internaţionale nu mai este singurul actor, el fiind nevoit să concureze/colaboreze cu antipodul său – actorii nestatali, care au devenit nu doar extrem de diverşi şi influenţi, dar şi deconectaţi, în mod normal, de la sfera monitorizării politice, fiind totodată implicaţi în marile politici internaţionale şi globale.

Necesitatea unei asemenea publicaţii ştiinţifice este motivată şi din perspectiva caracterului omniprezent al relaţiilor internaţionale, care marginalizează din ce în ce mai insistent politica internă a statului, fiind impus să se ţină cont de rigorile dreptului internaţional, setul de standarde şi angajamente care intervin în procesul de aderare la organizaţiile internaţionale sau la una din comunităţile statale, de valorile promovate de marile puteri ale lumii.

Astfel, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova în colaborare cu partenerii universitari, comunitatea analitică vor pune pe rol cercetarea, dezbaterea, comprehensiunea şi socializarea, inclusiv a acestui complex proces – parte a metadomeniului relaţii internaţionale.

În acest sens, în Occident (în ultimul timp şi în Rusia), potenţialul ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale este calificat drept unul de importanţă strategică de rând cu potenţialul economic şi militar, SUA plasându-l pe primul loc.

Activizarea şi consolidarea acestui potenţial strategic eventual va oferi posibilitatea comprehensiunii adecvate a întregului complex de relaţii internaţionale, formării unui sistem decizional eficient în politicile externe şi internaţionale; instituţionalizării unui mecanism de compensare a diminuatelor potenţiale militar şi economic ale Republicii Moldova.

 Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” a fost înfiinţată de IRIM în anul 2011 şi înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova în data de 24 noiembrie 2017.

 Adresa juridică: str. Puşkin 54, Chişinău, Republica Moldova, MD-2005

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” a primit  statut de publicaţie ştiinţifică de profil, categoria “C”, prin Hotărîrea Nr. 15 din 29 ianuarie 2015 a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM și a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil, în baza Regulamentului Cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărîrea comună a Consiliului Suprem  pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM și a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare nr.196 din 18.10.2012

Politica editorială a revistei vizează susţinerea cercetătorilor în promovarea rezultatelor investigaţiilor desfăşurate în cadrul Laboratoarelor specializate: Interesul naţional şi procese integraţioniste contemporane; Relaţii economice internaţionale; Drepturile şi libertăţile persoanei: probleme actuale, oferindu-le autorilor posibilitatea să-şi exprime opiniile şi concepţiile originale despre diverse aspecte ale politicii interne şi externe a Republicii Moldova, despre integrarea europeană, integrarea regională, riscurile şi provocările globalizării, despre securitatea naţională. Inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.

Revista publică articole care respectă standardele aplicate publicaţiilor ştiinţifice, ceea ce înseamnă că acestea n-au fost publicate în alte reviste, cărţi sau edituri; abordează teme actuale pentru teoria şi practica politică, economică şi judiciară din Republica Moldova. De asemenea, sunt solicitate articole de la cadrele universitare, angajate la instituţiile cu care IRIM colaborează (peste 50 de instituţii din afara ţării).

Condiţii de publicare:

Articolele vor fi prezentate redacţiei în două limbi: română sau rusă şi engleză şi vor respecta regulile generale de scriere şi editare, stabilite de Colegiul de redacţie, reflectate în Regulamentul activităţii editoriale, aprobat de Consiliul ştiinţific şi Senatul IRIM.

Graficul de prezentare a articolelor: Nr. 1 – 1 aprilie; Nr. 2 –  1 septembrie. Numărul mediu de săptămîni dintre depunere și publicare: 7 – 8 săptămîni.

Pentru a exclude plagiatul, la prezentarea materialelor, Colegiul de redacţie va solicita de la autor declaraţie pe proprie răspundere potrivit punctului 4 al Regulamentului de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor ştiinţifice (Hotărîrea CSŞDT  și CNAA din 25 iunie 2015, modificat la 17.12.2015 ).

Articolele ştiinţifice sunt recenzate anonim de experţi în domeniu (recenzarea „double-blindˮ). Evaluarea de către doi referenţi independenţi a fiecărui articol este obligatorie. Deciziile finale privind editarea articolelor aparţin membrilor Colegiului de redacţie, care în baza recenziei prezentate, recomandă Consiliului ştiinţific să aprobe conţinutul numărului revistei transmis spre editare.

Responsabilitatea pentru originalitate şi informaţiile incluse în articole revine în totalitate autorilor, care, odată cu prezentarea lucrării, semnează o declaraţie, de tip non-plagiat, pe cont propriu. Colegiul de redacţie dispune de dreptul de a respinge materialele care nu corespund condiţiilor tehnice sau care au fost evaluate de experţi ca lipsite de valoare ştiinţifică.

Dreptul de autor al articolului publicat aparţine autorului, fără restricții. Utilizarea textelor publicate în Revista  Relaţii Internaţionale. Plus este posibilă numai cu consimţământul autorului, în condiţiile respectării regulilor citării. Responsabilitatea asupra textului publicat revine în exclusivitate autorului. Opinia editorului poate fi diferită de cea a autorului.

Revista nu percepe taxe pentru depunerea, procesarea, recenzarea și publicarea articolelor.

Autorii ar trebui să îndeplinească criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSȘDT al AȘM, nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat și a autoreferatelor aprobat prin Hotărîrea Comisiei de Atestare a CNNA, nr. AT03/11 din 23 aprilie 2009.

 

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” – publicaţie ştiinţifico-practică cu Acces Deschis

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, fondator al revistei „Relaţii Internaţionale. Plus”, susține politica Accesului Deschis.

Revista se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, în baza Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY) (aprobat de Senatul IRIM, proces-verbal nr. 10 din 10.05.2017) și asigură accesul la publicația în cauză.

De asemenea, promovează  şi asigură  distribuirea revistei ştiinţifice,  susţine paradigma accesului liber, pentru a oferi mai multe beneficii ştiinţei şi societăţii moldoveneşti. În acest scop, Revista este plasată integral pe pagina WEB a instituţiei, este transmisă bibliotecilor din ţară şi de peste hotare. Astfel,  IRIM se angajează să difuzeze rezultatele cercetării finanţate din fonduri publice şi proiectele bazate pe principiile Accesului Deschis; să stimuleze cercetătorii să sprijine Accesul Deschis, prin publicarea articolelor în reviste cu Accesul Deschis.

Conform definiției pentru acces deschis din Inițiativa Accesul Deschis de la Budapesta, utilizatorii au dreptul de a „citi, descărca, copia, distribui, imprima căuta sau crea link” la textele integrale ale articolelor.

„Accesul deschis” permite ca literatura de cercetare evaluată colegial să fie liber disponibilă pe internetul public, fiind permis oricăror utilizatori să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să tipărească, să caute sau să trimită la textele integrale ale acestor articole, să le parcurgă pentru a le indexa, să le paseze ca date unui software sau să le folosească în orice scop legal fără, nicio barieră financiară, legală sau tehnică, altele decât cele inseparabile de accesul în sine la internet. Singura limitare privind reproducerea sau distribuția, precum și singurul rol al drepturilor de autor în acest domeniu este că oferim autorilor control asupra integrității propriei opere și drepturile de a fi recunoscuți și citați cum se cuvine.

Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţifice este susţinut în special de Inițiativa pentru Acces Deschis de la Budapesta (BOAI), de inițiativele de la Berlin şi Bethesda.

În ţara noastră, politica de stat în domeniul ştiinţei şi inovării se desfăşoară în baza Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, Nr. 259 din 15.07.2004, care oferă acces garantat la informaţii ştiinţifice.

Revista științifico-pratică Relații Internaționale Plus este inclusă în baza de date naționale: Instrumentul Bibliometric Național.

logo

Exigențe pentru autori

Colegiul de redactie

Comisia de experți

Declaratie de asumare a răspunderii

Arhiva Revistei științifico-practice Relații Internaționale Plus

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică (Ediţie specială) Nr.1 2011

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr.1 2012

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr.1 2013

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr.2 2013

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr.1 2014

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 2 2014

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 3 2014

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 1 (7) 2015

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 2 (8) 2015

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 1 (9) 2016

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 2 (10) 2016

Relatii Internaționale Plus – Revistă științifico-practică Nr. 1 (11) 2017

Relatii Internaționale Plus – Revistă științifico-practică Nr. 2 (12) 2017