Revista RI Plus

RELAŢII INTERNAŢIONALE. PLUS – O NOUĂ REVISTĂ ŞTIINŢIFICĂ

ri_plusRevista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.

Cu privire la denumirea publicaţiei: de ce „Relaţii Internaţionale. Plus”, în special,  de ce „Plus”?

Este de remarcat, în primul rînd, că etimologic “relaţiile internaţionale” reprezintă relaţiile între naţiuni/state. În acest sens, „plus” semnifică prezenţa în aceste relaţii a actorilor nestatali, care au pondere şi influenţă, inclusiv în stabilirea ordinii mondiale.
Actualmente, relaţiile internaţionale nu mai pot fi percepute doar ca relaţii politice (interstatale), ele obligatoriu trebuie să fie abordate şi din perspectiva concepţiei lui J. Rosenau – “post relaţii internaţionale”,  fapt care impune necesitatea luării în calcul a actorilor nestatali, ce se află  într-o permanentă şi bine structurată colaborare internaţională: corporaţiile internaţionale; băncile; structurile economice internaţionale; agenţii economici cu pondere regională şi globală; marii speculanţi financiari; comunitatea ştiinţifică şi organizaţiile societăţii civile de pe mapamond.

În acest sens, statul în relaţiile internaţionale nu mai este singurul actor, el fiind nevoit să concureze/colaboreze cu antipodul său – actorii nestatali, care au devenit nu doar extrem de diverşi şi influenţi, dar şi deconectaţi, în mod normal, de la sfera monitorizării politice, fiind totodată implicaţi în marile politici internaţionale şi globale.

Necesitatea unei asemenea publicaţii ştiinţifice este motivată şi din perspectiva caracterului omniprezent al relaţiilor internaţionale, care marginalizează din ce în ce mai insistent politica internă a statului, fiind impus să se ţină cont de rigorile dreptului internaţional, setul de standarde şi angajamente care intervin în procesul de aderare la organizaţiile internaţionale sau la una din comunităţile statale, de valorile promovate de marile puteri ale lumii.

Astfel, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova în colaborare cu partenerii universitari, comunitatea analitică vor pune pe rol cercetarea, dezbaterea, comprehensiunea şi socializarea, inclusiv a acestui complex proces – parte a metadomeniului relaţii internaţionale.

În acest sens, în Occident (în ultimul timp şi în Rusia), potenţialul ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale este calificat drept unul de importanţă strategică de rînd cu potenţialul economic şi militar, SUA plasîndu-l pe primul loc.
Activizarea şi consolidarea acestui potenţial strategic eventual va oferi posibilitatea comprehensiunii adecvate a întregului complex de relaţii internaţionale, formării unui sistem decizional eficient în politicile externe şi internaţionale; instituţionalizării unui mecanism de compensare a diminuatelor potenţiale militar şi economic ale Republicii Moldova.

Colegiul de redacţie al revistei „Relaţii internaţionale. Plus”

EXIGENŢE  PENTRU AUTORI

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală (trianuală) şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.

Pentru a exclude plagiatul, la prezentarea materialelor, colegiul de redacţie va solicita de la autor declaraţie pe proprie răspundere potrivit punctului 4 al Regulamentului de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor ştiinţifice (Hotărîrea CSŞDT  și CNAA din 25 iunie 2015).

Articolele ştiinţifice sunt recenzate anonim de experţi în domeniu, selectaţi de Colegiul de redacţie al revistei. Evaluarea de către doi referenţi independenţi a fiecărui articol este obligatorie. Deciziile finale privind editarea articolelor şi a Revistei Relaţii Internaţionale. Plus aparţin membrilor Colegiului de redacţie.

La sfîrşitul articolului autorii indică adresa electronică.

Includerea de tabele, diagrame sau schiţe pentru argumentarea tezei lansate este binevenită.

Textul articolelor va fi elaborat în fontul Times New Roman, corp – 12, la 1.5 interval şi prezentat în formă electronică şi tipărită, semnată de autor(i). De asemenea, articolele pot fi expediate pe adresa electronică revista@irim.md

Pentru relaţii suplimentare se indică  telefoanele de contact ale unuia dintre autori.

Articolele sunt  prezentate  în Secţia Activitate Ştiinţifică IRIM, str. Puşkin, 54.

Telefon de contact: 022-21-09-78

Structura articolului:

 • Pagina – format A4
 • Titlul se culege cu majuscule, în limbile română și engleză.
 • Prenumele şi numele autorilor (complet).
 • Titlul ştiinţifico-didactic (complet).
 • Afilierea (instituţia).

Elementele principale ale articolului ştiinţific:

 • Rezumatul (maximum 100 de cuvinte sau 20 de rînduri) în română şi abstract (în engleză).
 • Cuvinte – cheie (în română) şi  keywords (în engleză).
 • Introducere (actualitatea, semnificaţia practică a investigaţiei, originalitatea abordării).
 • Metodă şi material aplicat (se evidenţiază metodele şi principiile aplicate în procesul investigaţiei).
 • Rezultatele investigaţiei
 • Concluzii
 • Referinţe bibliografice (se recomandă conformarea regulilor expuse în Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA nr. AT03 din 23 aprilie 2009)

În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate (de exemplu: [2], [5-8]) şi se prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte în ordinea apariţiei lor în text.

Referinţele se prezintă în modul următor:

 1. articole în reviste şi în culegeri de articole: numele autorilor, titlul articolului, denumirea revistei (culegerii) cu abrevierile acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi sfârşit (ex: Groza, L. Discursul politic şi sloganul publicitar – surse ale frazeologiei româneşti actuale //  – Bucureşti, 1999, vol. III – IV, p. 14-16).
 2. cărţile:numele autorilor, denumirea completă a cărţii, locul editării, anul editării, numărul total de pagini (ex.: Vianu, T. Problemele metaforei şi alte studii de stilistică.– Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1957. – 262 p.).
  Figurile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură sau tabel se indică numărul de ordine şi legenda respectivă.
  Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică (Ediţie specială) Nr.1 2011

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr.1 2012

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr.1 2013

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr.2 2013

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr.1 2014

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 2 2014

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 3 2014

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 1 (7) 2015

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 2 (8) 2015

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 1 (9) 2016

Relaţii Internaţionale Plus – Revistă ştiinţifico-practică Nr. 2 2016