Declarație de asumare a răspunderii

Subsemnatul(a) __________________________________________________________________

(nume, prenume, funcţie, gradul ştiinţific sau didactic)

prin prezenta, declar pe proprie răspundere, fiind conştient(ă) de implicaţiile legale ale calităţii

mele de autor, că întregul conţinut al lucrării mele ____________________________________________________________________________

(denumirea, volumul în pagini A4)

 

__________________________________________________________ prezentate Redacției Revistei științifico-practice Relații Internaționale Plus, îmi aparţine şi nu a mai fost publicată în altă parte. Menţionez, de asemenea, că am indicat de fiecare dată sursele bibliografice şi nu am reprodus (plagiat), parţial sau în întregime, materiale ale altor autori sau surse neautorizate. Conștientizez că, în cazul dovedirii falsului în declaraţii, să suport consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prezenta Declaraţie este semnată în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeaşi forţă juridică.

 

 

autor                                                                                                    (semnătura, data)

Descarcă: Declaraţie de asumare a răspunderii.pdf