Relatii Internaționale Plus – Revistă științifico-practică Nr. 2 (12), 2017

Publicaţie ştiinţifico-practică, categoria “C”, cu Acces Deschis.

Creative Commons Attribution License (CC-BY)

creative commons

ISSN 1857-4440

eISSN 2587-3393

Acces online gratuit. 

Print run – 100 de exemplare

Periodicitatea – bianuală (trianuală)

Limba de publicare – română, engleză și unele materiale în alte limbi de circulație internațională

Versiunea online: http://irim.md/cercetare/revista-ri-plus/

Fondator – Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM)

Adresa Redacției:

str. Pușkin 54, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2005

Telefon/fax: 022-21-09-78; E-mail:  ludmilarosca.com@gmail.com

 

Relaţii internaţionale. Plus
revista ri plus irim
pdf-icon Descarcă PDFNumere înregistrate:

2017 (2 din 2) »

2(12)

1(11)

2016 (2 din 2) »

2(10)

1(9)

2015 (2 din 2) »

2

1

2014 (3 din 3) »

3

2

1

Articole ştiinţifice în: Română: 10; Rusă: 5; Franceză: 0; Engleză: 15.

Rezumate în: Română: 15; Rusă: 5; Franceză: 0; Engleză: 15.

S U M A R

S E C U R I TAT E A  N A Ţ I O N A L Ă

Î N  D I S C U R S U L  P O L I T O L O GIC  I N T E R N A Ţ I O N A L

Vasilii SACOVICI, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar,

Universitatea Naţională Tehnică din Belarus, Republica Belarus

Securitatea în contextul interacţiunii dialectice a progresului tehnico-ştiiinţific, modernizării inovaţionale şi a teoriilor relaţiilor internaţionale ………………………………………………………………. 11

Antonios PAPARIZOS, doctor în sociologie, profesor universitar,

Universitatea din Panteion, Atena, Italia

Criza tinerei Europe: politica împotriva pieţii ………………………………………………… 34

Ludmila ROŞCA, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, IRIM

Integrarea socială a migranţilor prin cunoaştere şi comunicare. Abordare holistă ……………………………………………………. 48

Vasilii SACOVICI, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar,

Universitatea Naţională Tehnică din Belarus, Republica Belarus

Elizaveta CVILINCOVA, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar, AŞM

Ştefan ŢÎBULEAC, doctorand, IRIM

Eficienţa politicii de stat a Republicii Moldova în crearea condiţiilor tranziţiei la dezvoltarea inovaţională …………………………………. 66

Nicolai AFANAS, doctorand, IRIM

Dimensiunea teoretică a securităţii naţionale a Republicii Moldova în contextul proceselor de globalizare …………………………… 82

P ROC E S E L E  I N T E GRA Ţ I ONI S T E

Ş I  E C ONOM I A  G L O B A L Ă

Ludmila LIPCOVA, doctor în istorie, decanul Facultăţii de Relaţii

Internaţionale a Universităţii Economice din Bratislava,

doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, Republica Slovacă

Relaţiile economice externe ale Republicii Slovace şi impactul lor asupra edificării statalităţii slovace …………………………………………….. 95

Olimpiu GHERMAN, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, UASM

Silvia ZAHARCO, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, UASM

Dezvoltarea regională şi concentrarea activităţii economice…………………………… 103

Ludmila GOLOVATAIA, doctor în ştiinţe economice,

conferenţiar universitar, IRIM

Daniela ŠKUTOVĂ, doctor în ştiinţe economice,

Universitatea Matej Bel, Facultatea de Studii Politice şi Relaţii

Internaţionale, Banska Bistryca, Slovacia

Influenţa fenomenului „Exodul de intelect” asupra dezvoltării economice a statului …………………………………………………………………………………….. 112

LAZARI Silvia, referent, Parlamentul Republicii Moldova

Virginia COJOCARU, USM

Riscurile şi încredrea în spaţiul Uniunii Europene după BREXIT ………………….. 119

Elena BĂDĂRĂU, doctor în ştiinţe economice, IRIM

Angela CEBAN, doctor în ştiinţe economice, confernţiar universitar, IRIM

Problemele creşterii eficienţei pieţii comerţului electronic ……………………………… 126

D R E P T  N A Ţ I O N A L

Ş I  I N T E R N A Ţ ION A L  E U R O P E A N

Eugenia COJOCARU, doctor habilitat în drept, profesor universitar, IRIM

Corneliu TUNI, doctorand, USPEE

Natura juridică a medierii şi implementarea ei în soluţionarea litigiilor civile şi cele cu element de extraneitate inclusiv la nivel internaţional …………….. 131

Ion BURUIANĂ, doctor în drept, IRIM

Recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine ………………………………. 140

Constantin LAZARI, doctor în drept, conferenţiar universitar, IRIM

Viitorul Uniunii Europene, prin prisma evenimentelor actuale ………………………. 148

Violeta MELNIC, doctor în drept, conferenţiar universitar

Perspectivele dreptului penal al Uniunii Europe ……………………………………………. 168

Andrei BALAN, master în drept, IRIM

Părţile în procesul civil. Experienţa Republicii Moldova ……………………………….. 183

COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ………………………………………………………. 362

NOUTĂŢI EDITORIALE ……………………………………………………………………………. 366

 

C O N T E N T S

N AT I O N A L  S E C U R I T Y  IN

T H E  I N T E R N AT ION A L  P O L I T I C A L  D I S C O U R S E

Vasilii SACOVICI, doctor habilitate in Political Sciences, university professor,

Technical University of Belarus, the Republic of Belarus

Security in the context of dialectic interaction of technical-scientific progress, innovative modernization and international relations theories ………………………………………………………………. 192

Antonios PAPARIZOS, PhD, Professor of Sociology, Department of Sociology,

Panteion University of Political and Social Sciences of Athens

Young Europe’s crisis: policy against the market ………………………………………….. 211

Ludmila ROŞCA, doctor habilitate in Philosophy, university professor, IRIM

Migrants’social integration through understanding and communication. Holistic approach …………………………………………………………. 225

Vasilii SACOVICI, doctor habilitate in Political Sciences, university professor,

Technical University of Belarus, the Republic of Belarus

Elizaveta KVILINKOVA, doctor habilitate in Historical Sciences,

associate professor, ASM

Ştefan ŢÎBULEAC, PHD student, IRIM

Effectiveness of the Republic of Moldova’s state policy in creating conditions for the transition to an innovative development path…………………….. 242

Nicolai AFANAS, PhD student, IRIM

Theory of the Republic of Moldova’s national security issues in the context of globalization processes …………………………………………………………. 254

I N T E G R AT I O N A L  P R O C E S S E S

A N D  GL O B A L  EC O N OMY

Ludmila LIPCOVA, PhD in History, Dean of the Faculty of

International Relations of Bratislava University of Economics,

doctor habilitate in Economic Sciences, university professor, the Slovak Republic

Foreign economic relations of the Slovak Republic and their influence on the formation of Slovak Statehood …………………………………………………………… 268

Olimpiu GHERMAN, PHD in Economic Sciences, associate professor, UASM

Silvia ZAHARCO, PHD in Economic Sciences, associate professor, UASM

Regional development and economic activity concentration…………………………… 275

Ludmila GOLOVATAIA, PHD in Economic Sciences, assistant professor, IRIM

Daniela ŠKUTOVĂ, PHD in Economic Sciences, Matej Bel University, Faculty of

Political Studies and International Relations, Banska Bystrica, Slovakia

Brain-Drain influence on economic development of a state ……………………………. 285

Silvia LAZARI, reviewer, Parliament of the Republic of Moldova

Virginia COJOCARU, USM

Risks and confidence in the European area after BREXIT …………………………….. 291

Elena BĂDĂRĂU, PhD in Economic Sciences, IRIM

Angela CEBAN, PhD in Economic Sciences, assistant professor, IRIM

The problems of e-commerce market efficiency growth …………………………………. 297

N AT I O N A L  A N D  E U R O P E A N

I N T E R N AT I O N A L  L AW

Eugenia COJOCARU, university professor, doctor habilitate in Law, IRIM

Corneliu TUNI, PhD student, USPEE

Legal nature and implementation of mediation in solving civil litigations and those with extraneity elements at thr international level ………….. 303

Ion BURUIANĂ, PhD in Law, IRIM

Recognition and enforcement of foreign arbitration judgments……………………… 312

Constantin LAZARI, PhD in Law, associate professor, IRIM

The future of the European Union, in the light of current events……………………. 321

Violeta MELNIC, PhD in Law, associate professor

Perspectives for the development of the European Union criminal law …………… 339

Andrei BALAN, master in Law, IRIM

The parties in the civil lawsuit. The Republic of Moldova’s experience …………… 354