Concurs pentru suplinirea posturilor ştiinţifico-didactice vacante

19.07.2018

Comisia de concurs  a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova, aprobată de Senatul IRIM la 30 ianuarie 2017, proces-verbal nr. 6, în conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova şi Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior, anunţă concursul pentru suplinirea următoarelor posturi ştiinţifico-didactice vacante:

  • conferenţiar universitar la Catedra Educaţia Fizică şi Sport – 1,0 unitate.

Candidaţii la postul de conferenţiar universitar depun personal în termen de 30 zile de la data publicării anunţului, în Secţia Resurse Umane, of. 46, et. 4, blocul central, str. Puşkin 54, mun. Chişinău, Republica Moldova, dosarul care va conţine obligatoriu următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) fişa personală de evidenţă a cadrelor;

c) copia carnetului de muncă şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut;

d) copia actelor de studii cu suplimentele/anexate la acestea, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;

e) curriculum vitae (format Europass) cu fotografia color a candidatului;

f) lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate.

Datele de contact ale persoanei responsabile de oferire a informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: tel/fax: (+373) 22 223508; e-mail: irim@irim.md.