Catedra Drept Internațional

Catedra Drept Internaţional a fost constituită în calitate de subdiviziune a Facultăţii de Drept în vederea pregătirii complexe a specialiştilor în domeniul dreptului internaţional.

Misiunea Catedrei este pregătirea juriştilor în domeniul dreptului internaţional.

Formarea profesională în domeniul dreptului internaţional este axată pe trei dimensiuni:

  1. acumularea cunoştinţelor teoretice;
  2. formarea abilităţilor şi aptitudinilor practice;
  3. formarea şi perfecţionarea abilităţilor de cercetare .

Studenţii şi masteranzii obţin cunoştinţe fundamentale privind dreptul internaţional public, dreptul internaţional privat, dreptul comerţului internaţional, dreptul Uniunii Europene, dreptul organizaţiilor internaţionale, dreptul diplomatic şi consular, dreptul umanitar internaţional, jurisdicţii şi jurisprudenţe internaţionale, dreptul securităţii internaţionale, dreptul penal internaţional, dreptul financiar şi fiscal european, dreptul internaţional al drepturilor omului, procedura CEDO, regimul juridic al străinilor.
Studenţii şi masteranzii au posibilitate de a-şi forma şi dezvolta abilităţile de implementare a cunoştinţelor teoretice în cadrul stagiilor de practică, elaborării articolelor ştiinţifice, participării la procese simulate, coordonate şi respectiv organizate de către cadrele didactice ale catedrei, prezentate la conferenţele, simpozioanele, seminarele universitare, naţionale şi internaţionale.
Sarcinile cadrelor didactice ale Catedrei sunt complexe, fiind legate de adaptarea si perfectionarea procesului didactic în raport cu noile fenomene social-economice reflectate în reglementarile juridice în vigoare şi tendinţele de perfecţionare la nivel naţional, regional şi internaţional.

În funcţie de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele însuşite la finalizarea studiilor, absolvenţii specialităţii drept vor putea activa în autorităţile administraţiei publice, autorităţile judecătoreşti, universităţi şi alte instituţii de învăţământ şi cercetare, organizaţiile internaţionale şi regionale, societăţile comerciale internaţionale şi regionale, organizaţiile necomerciale internaţionale şi regionale, în calitate de funcţionari publici, consultanţi, jurişti, lectori, cercetători ştiinţifici, judecători, procurori, posturi diplomatice şi consulare, precum şi profesii juridice liberale: avocaţi, executori judecătoreşti, notari publici, experţi etc.

Catedra dispune de un potenţial didactico-ştiinţific necesar pentru asigurarea la un nivel înalt al procesului de studii şi efectuarea investigaţiilor în domeniul dreptului internaţional. Acesta este constituit din doctori habilitaţi, doctori în ştiinţe, doctoranzi, conferenţiari universitari şi lectori universitari. În cadrul catedrei activează laboratorul ştiinţific, având ca temă de cercetare „Drepturile şi libertăţile persoanei: probleme actuale”.

Profesorii catedrei participă la conferinţe, seminare, cursuri de perfecţionare, colaborînd cu partenerii din Polonia, România, Estonia, Finlanda, Belgia, Germania, Luxembourg şi alte state europene etc.

Catedra oferă cursuri universitare la ciclu I (Licenţă) şi ciclu II (Masterat) pentru Facultatea Drept, Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe politice şi Facultatea de Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale.

Catedra organizează studii de masterat (ciclu II) la specializarea Drept Internaţional.

Membrii catedrei:

CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii
Constantin Lazari, doctor în drept, conferenţiar universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii

 

CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii
Ion Buruiană, doctor in drept, conferentiar universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii

 

Valeriu Gureu, doctorand, lector superior
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii

Alla Creanga, master în drept, lector superior
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii