Catedra Business Internațional și Turism

Misiunea catedrei constă în participarea activă în procesul de pregătire a cadrelor la specializările: Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale, Business şi Administrare, Turism, Relaţii Internaţionale, Politologie, Drept internaţional, Limbi moderne. În acest scop, la catedră se desfăşoară diferite activităţi didactico-ştiinţifice, metodologice şi educative:

– seminarul metodologic: ”Metode contemporane de formare a gândirii economice la tinerii specialişti”;

– grupul de creaţie:„Politica economică a Republicii Moldova şi aspectele externe ale acesteia”.

Întru formarea, în domeniile menţionate, a specialiştilor de performanţă care vor manifesta competenţe înalte în cunoaşterea mecanismului economiei de piaţă, tehnicilor de management a businessului internaţional, managementului inovaţional şi vor demonstra aptitudini de elaborare a business-planurilor, programelor de marketing, a pronosticurilor la nivel micro şi macroeconomic, precum şi analiză a activităţii economico-financiare a companiilor naţionale, internaţionale sau mixte, cadrele ştiinţifico-didactice ale catedrei efectuează cercetări ştiinţifice în cadrul Laboratorului de cercetare şi inovare nr. 2 „Relaţii economice internaţionale ”.

Obiectivele catedrei:

Ajustarea procesului instructiv-educativ la standardele internaţionale, prin implementarea tehnologiilor moderne de predare-învăţare şi utilizarea rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice în procesul de studii;

Elaborarea şi modernizarea programelor academice ale disciplinelor de profil economic, care să corespundă cerinţelor actuale şi de perspectivă;

Iniţierea, pentru implementare în viitorul apropiat, a platformei digitale a bazei metodico-didactice pentru formarea profesională performantă în domeniile de specialitate;

Asigurarea creşterii calităţii investigaţiilor ştiinţifice, în scopul integrării în comunitatea academică naţională şi internaţională;

Dezvoltarea managementului modern de asigurare a calităţii activităţilor academice prin modernizarea sistemului de evaluare a performanţelor academice ale studenţilor şi mastreranzilor;

Crearea condiţiilor de constituire a unui traseu didactico-ştiinţific individual şi stimularea spiritului de creaţie, pentru studenţii şi masteranzii dotaţi, prin propunerea opţiunilor (orientarea spre participarea în efectuarea investigaţiilor ştiinţifice şi discutarea rezultatelor în cadrul manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale);

Asigurarea lucrului educativ cu studenţii în contextul formării sistemului de valori general-umane şi profesionale a viitorilor specialişti.

Întru realizarea scopului şi obiectivelor de bază, la catedra Teorie Economică şi Business Internaţional, în prezent activează doctori habilitaţi, doctori în ştiinţe, doctoranzi. Membrii catedrei ţin prelegeri şi organizează seminarii, lecţii practice, coordonează şi acordă servicii de consulting în activitatea individuală a studenţilor, conform cerinţelor procesului de la Bologna.

Membrii catedrei:

Maria Strechii,  doctor in ştiinţe economice, conferenţiar universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii
Cazacu Vitalie, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii

 

Iurii Crotenco, doctor habilitat în ştiinţe economice, conferenţiar universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii