Catedra Relaţii Economice Internaţionale

Catedra Relaţii Economice Internaţionale este catedra de profil din cadrul Facultăţii Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale, care oferă educaţie de calitate, menită să contribuie la dezvoltarea capacităţii intelectuale şi a cunoştinţelor de specialitate ale studenţilor, ca premise esenţiale ale formarii de specialişti în domeniul relaţiilor economice internaţionale.

Catedra Relatii Economice Internationale are ca obiectiv major consolidarea poziţiei în plan instituţional, naţional şi internaţional, prin calitatea produselor educaţionale şi ştiinţifice, eficienţă şi comportament individual şi colectiv al membrilor ei.

În acest sens, catedra REI urmăreşte concretizarea acestui obiectiv în următoarele direcţii esenţiale:

  • creşterea prestigiului Catedrei Relatii Economice Internationale prin îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare;
  • recunoaşterea rolului responsabilităţii individuale şi de grup în îmbunătăţirea performanţelor academice şi ştiinţifice;
  • dezvoltarea sistemului de interacţiune Catedra – studenţi, prin extinderea dialogului cu studenţii în cadrul unor programe şi activităţi extra-curriculare pe bază de voluntariat şi/sau competiţie.

Misiunea Catedrei REI constă în formarea de competenţe profesionale şi de aptitudini de cercetare prin programele de licenţă şi de masterat pe care le oferă în scopul formării de specialişti responsabili, bine pregătiţi, având viziune clară şi valori etice bine fundamentate, capabili să înţeleagă mecanismele economice internaţionale şi să conceapă strategii şi politici în domeniul relaţilor economice internaţionale pentru întreprinderi din toate sectoarele de activitate ale economiei naţionale şi internaţionale, societăţi de servicii de investiţii internaţionale financiare, societăţi de administrare a investiţiilor, pieţe bursiere etc..

Obiectivele catedrei:

  • Creşterea calităţii personalului didactic prin intermediul participării la programe de perfecţionare şi mobilităţi în străinătate;
  • Utilizarea de tehnici şi metode de predare-învăţare moderne;
  • Desfăşurarea şi susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi studenţilor de la ciclurile de învăţământ specifice domeniului Relatii Economice Internationale;
  • Dobândirea de către studenţi a unei culturi economice de înalt nivel, în scopul de a asigura urmarea unei cariere fie profesionale, fie de cercetare ştiinţifică, fie academică;
  • Susţinerea programelor de mobilitate a studenţilor la universităţi şi entităţi din străinătate.

Structura catedrei

Nivelul academic înalt al disciplinelor predate este asigurat de către un potenţial didactico-ştiinţific vast: doctori habilitaţi, doctori în ştiinţe, doctoranzi în domeniul REI, care dispun de experienţă teoretică şi practică în domeniul dat. Cadrele didactice participă la diverse activităţi didactico-ştiinţifice: simpozioane, conferințe naționale și internaționale. Rezultatul activităţii de cercetare s-a concretizat în monografii, manuale, elaborări metodice, studii, articole etc.

Catedra Relaţii Economice Internaţionale oferă o gamă variată de cursuri cu profil internaţional economic şi dirijează procesul de studii la ciclul I, specialitatea Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale – Licenţă; ciclul II, specializarea – Comerţ Internaţional – Masterat.

Membrii catedrei:

Golovataia Ludmila, doctor in ştiinţe economice, conferenţiar universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii
ceban_angela
Ceban Angela, doctor in stiinte economice, conferentiar universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii

 

Andreeva Tatiana, doctor în științe economice, conferențiar universitar
CURRICULUM VITAE
Articole şi Monografii