Facultatea Limbi Străine

v stepaniuc

Decanul facultăţii
Veronica Neagu,
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

Prin profilul său filologic bine conturat, Facultatea Limbi Străine oferă specializarea în două limbi străine. Catedrele de Filologie Engleză şi Filologie Franceză furnizează o gamă variată de combinaţii posibile de limbi moderne. Astfel, specializarea Limba A include engleza sau franceza, iar la Limba B studentul poate opta pentru engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, portugheză. Specialitatea Limbi Moderne: BAC-3 ani, 180 de credite.
Absolvenţii obţin titlul academic Licenţiat în Ştiinţe Umanistice.

Specializările:

 • limba engleză – limba germană,
 • limba engleză – limba franceză,
 • limba engleză – limba spaniolă,
 • limba franceză – limba engleză,
 • limba franceză – limba germană,
 • limba franceză – limba italiană.

Facultatea de Limbi Străine promovează obiectivul ambiţios de predare / învăţare a două limbi străine la Facultăţile Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice; Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale şi Drept, ameliorând abilităţile cognitive şi consolidând competenţele lingvistice ale viitorilor specialişti.

După parcurgerea trunchiului de discipline de pregătire generală, studenţii sunt puşi în faţa unei posibilităţi de a alege module / disciplini (pachete de cursuri opţionale) care înglobează o multitudine de subdomenii şi îi formează ca traducători-interpreţi.

Misiunea

Facultatea Limbi Străine are drept misiune:

 • de a pregăti specialişti traducători-interpreţi de limbă engleză / franceză ce îşi vor desfăşura pe piaţa muncii, în esenţă, două activităţi: traducerea scrisă (terminologie referitoare la domeniile preponderente ale economiei şi vieţii social-politice din Republica Moldova) şi traducerea orală (consecutivă şi simultană în aceleaşi domenii);
 • de a contribui, prin predarea cursului practic de limbi străine, la pregătirea specialiştilor în domeniile: relaţii (politice) internaţionale, relaţii economice internaţionale, drept internaţional, ţinînd cont de terminologia proprie fiecărei specialităţi în parte.

Misiunea, viziunea şi direcţiile strategice pentru care optăm, examinate în corelaţie cu metodologia privind asigurarea calităţii şi cu standardele universitare europene, impun trei mari obiective strategice:

 • utilizarea criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă pentru managementul calităţii din facultate, identificarea pe baza lor a direcţiilor de îmbunătăţire a performanţelor; construirea bazelor de date pentru monitorizarea internă şi demonstrarea externă a nivelului de asigurare a calităţii academice, claritatea şi transparenţa procedurilor şi a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii;
 • accentuarea colaborării intrainstituţionale între catedre / facultăţi şi a parteneriatului cu universităţi din ţară şi străinătate în vederea identificării bunelor practici;
 • dezvoltarea activităţii de cercetare în acord cu strategiile propuse, participarea la proiecte în cadrul programelor naţionale şi participarea la cercetările fundamentale şi aplicative care individualizează domeniul educaţional.

Strategia Facultăţii de Limbi Străine este tripartită: axată pe modele renovate, metode şi practici bune de predare-învăţare.

Studenţii facultăţii studiază limbile din perspectiva aplicativă ce nu se axează pe formarea pedagogică. Această formă de pregătire include pe lîngă disciplinele fundamentale (abordarea teoretică şi practică a două limbi străine) şi discipline de strictă specialitate, cum sunt Teoria şi practica traducerii, interpretarea consecutivă şi simultană, limbaje specializate cu aplicaţii în domeniul limbajului politic, economic, dreptului internaţional, introducere în terminologie şi baza de date.

Obiectivele generale canalizează activitatea studenţilor în direcţia achiziţionării competenţelor cultural comunicative prin care viitorul specialist va poseda deprinderi de a cerceta, analiza, expune, comunica oral şi scris, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale.

Pentru a asigura controlul calităţii procesului de învăţământ se elaborează: probe orale / scrise pentru evaluarea curentă şi sumativă (la testările şi examenele curente); teste cu alegere multiplă; itemi cu răspuns deschis, itemi semiobiectivi, itemi de tip eseu etc.

Domeniul de aplicare. Absolvenţii vor putea lucra ca terminologi, traducători specializaţi în relaţii internaţionale, economie, drept şi activitate vamală, interpreţi în ministere, organisme internaţionale, bănci, intreprinderi industriale, comerciale etc.

Facultatea Limbi Străine include:

 1. Catedra Filologie Engleză
 2. Catedra Filologie Franceză

Catedrele de profil din cadrul facultăţii, formate din cadre didactice cu specializare în ţară şi în străinătate, asigură şi creează climatul propice de învăţare şi încurajează studenţii de a participa în programe, proiecte/burse, astfel, promovând mobilitatea academică.