Catedra Filologie Franceză

Catedra Filologie Franceză reuneşte cadre profesoral-didactice competente: profesori titulari şi cumularzi calificaţi, inclusiv doctori în filologie, conferenţiari universitari; lectori superiori; lectori universitari care deţin titlul de master şi lectori doctoranzi. Activitatea catedrei se axează pe trei module de bază: didactico-metodic, ştiinţific şi extracurricular.
Modulul didactico-metodic este primordial şi constă într-o activitate didactică susţinută, desfăşurată la nivel de Licenţă şi Master.

Obiectivul major îl constituie monitorizarea procesului educaţional pe nivelurile strategic, tactic şi operativ, prin conceperea programelor analitice, desemnarea conţinuturilor curriculare şi implementarea cursurilor multimedia.

Obiectivele specifice configurează planul de acţiune unitară: elaborarea proiectelor didactice şi a suportului pedagogic şi tehnic respectiv; integrarea noilor strategii şi tehnologii informaţionale în predare/învăţare; editarea materialului didactic şi a instrumentarului de evaluare; coordonarea academică a stagiului practic, a tezelor de licenţă/masterat, a proiectelor universitare; prospectarea noilor arii curriculare; planificarea managerială în concordanţă cu asigurarea calităţii.

Cursurile de formare profesională sunt: Teoria şi practica traducerii, Terminologia, Traducere scrisă specializată, Traducere scrisă literară, Traducerea simultană, Traducerea consecutivă, Traducere computerizată, Managementul traducerii, Lingvistica generală, Fonetica limbii franceze, Lexicologia limbii franceze, Morfologia limbii franceze, Sintaxa limbii franceze, Stilistica limbii franceze, Istoria limbii franceze, Introducere în romanistică, Gramatica teoretică, Lingvistica aplicată, Teoria literaturii, Istoria literaturii universale, Istoria literaturii franceze, Literatura francofonă, Civilizaţia franceză, Limba franceză, Tehnici de comunicare, Tehnici de scriere academică, Semiotica textului publicistic, Semiotica textului literar etc.

Personalul didactic asigură formarea promoţiilor succesive de specialişti traducători de limbă franceză în domeniul lingvisticii aplicate şi a limbii franceze specializate, precum şi de traducători-interpreţi şi traducători/referenţi de limbă franceză cu titlul academic Licenţiat în Ştiinţe Umanistice , calificarea Translator de limbă franceză + LB.

În formarea competenţelor lingvistice, corpul profesoral al catedrei aplică – complementar – noi metode aprobate de Consiliul Internaţional de Studii Pedagogice (CIEP http://www.ciep.fr/) şi recomandate de Institutul Francez, Paris, conform Cadrului European Comun de Referinţă (CECR) şi se racordează la noile politici lingvistice promovate de Consiliul Europei. Planurile de studii sunt elaborate în conformitate cu prevederile procesului de la Bologna.

Modelul de formare a specialistului traducător / referent de limbă franceză + LB este susţinut de strategii cuprinzătoare, de varii procedee de instruire şi evaluare: seminarii de traducere, seminarii de interpretare şi analiză, seminarii-dezbatere, seminarii-eseu; laboratoare de traducere şi interpretariat, laboratoare de creaţie/analiză critică; studii de caz individual/colectiv; ateliere de lucru; comentarii şi sinteze; elaborare portofoliu individual, fişe de lectură; rapoarte, teze; miniproiecte individuale/de grup. Punându-se accent pe strategiile de studiere metacognitive şi socio-afective, se stimulează învăţarea autonomă, bazată pe gândirea critică şi analitică.

Evaluarea progresului academic reperează cele trei nivele: gnoseologic, praxiologic şi integrativ. Obiectivele de performanţă ale studentului îmbină competenţele comunicative şi socio-lingvistice, lingvistice şi lingvoculturologice, acestea fiind explorate în domeniul de prioritate (conform specializării).

Modulul ştiinţific vizează participarea organizarea/participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, manifestări cu caracter ştiinţific intra- şi interuniversitare, prezentarea unor comunicări metodico-didactice, didactico-ştiinţifice sau ştiinţifice şi publicarea unor articole în anuare ştiinţifice, culegeri de articole, reviste de specialitate etc. Complementar la activitatea didactică, fiecare cadru profesoral este implicat într-un program de cercetare – studii doctorale sau post-doctorat – relevant pentru un domeniu de specializare: Traducerea textului literar şi a terminologiei specializate; Studii franceze şi francofone; Formarea interpreţilor de conferinţă; Lexicologia dialectală; Fonostilistică; Studii interculturale şi cercetări literare; Istorie literară şi metodologia literaturilor franceză şi francofonă; Plurilingvism şi comunicare în context multicultural etc. Programele/proiectele de studiu aprofundat ale membrilor catedrei configurează următoarele subiecte de cercetare: Analiza discursului; Analiza contrastivă; Lexicografie bilingvă; Analiza şi istoria conceptelor literare şi a confluenţelor interculturale; Metodologia dezvoltării competenţelor orale şi scrise; Pragmatică; Socioligvistică etc.

În ansamblu, ariile de cercetare ale Catedrei aderă la noi direcţii de studiu în domeniile traductologiei, lingvisticii şi literaturii franceze şi francofone. Se ia act de lucrările recente de valoare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică şi se promovează principiul interdisciplinarităţii în predarea limbii şi literaturii franceze.

În vederea atingerii obiectivelor pentru autoevaluare şi performanţă profesională, fiecare membru al Catedrei deţine un Portofoliu al cadrului didactic (reunind produse ale muncii proprii, precum lucrări şi articole apărute în presă, ghiduri metodice, comunicări ştiinţifice etc.; diplome, certificate care atestă dezvoltarea profesională; menţiuni în cadrul unor programe de formare; materiale şi rapoarte legate de activităţile extracurriculare; fişe de lucru; proiecte didactice, rezultate, concluzii, aprecieri; planificări calendaristice, planuri de dezvoltare individuală etc.).

Modulul extracurricular asigură continuitatea şi coerenţa obiectivelor didactice şi didactico-ştiinţifice pe extensiunea practică a acestora; cu titlul exemplificator, menţionăm participarea profesorilor la stagii şi seminare naţionale şi internaţionale, pe de o parte, şi organizarea de stagii în structurile statale şi non-guvernamentale (care au direcţii, departamente cu profil relaţii internaţionale şi interguvernamentale) pentru studenţii Facultăţii, pe de altă parte.

Un alt aspect al acestui modul se materializează printr-o permanentă coordonare şi implicare a corpului academic în cercurile studenţeşti care funcţionează la nivelul catedrei cât şi prin participarea lor la manifestări ştiinţifico-practice şi interculturale. Obiectivul major constă în valorificarea competenţelor socio-lingvistice ale studentului şi cultivarea dexterităţilor susceptibile de imperativele imediate ale viitorului său parcurs profesional.

În cadrul programelor de cooperare interuniversitară internaţională, Catedra Filologie Franceză se bucură şi de prezenţa, pe termen determinat, a unor specialişti din Franţa, România, Belgia. Prin acord cultural cu Asociaţii internaţionale, precum Alianţa Franceză din Moldova şi Agenţia Universitară a Francofoniei, se organizează evenimente academice (conferinţe, seminare, ateliere de lucru, mese rotunde etc.) intra- şi extra-muros care au ca scop să implementeze analogia situaţiilor profesionale şi a profilului lingvistic şi culturologic al procesului educaţional.