Programe de Studii

Activitatea didactică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM) este organizată în baza Legii învăţământului din Republica Moldova, a regulamentelor şi dispoziţiilor Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, a deciziilor Senatului IRIM şi ordinelor rectorului.

Procesul de studii al IRIM este gestionat de Secţia Studii, atribuţiile căreia constau în:

 1. Organizarea şi asigurarea procesului de învăţământ;
 2. Pregătirea materialelor instructive, a regulamentelor, proiectelor de ordine privind organizarea şi realizarea procesului instructiv-educativ, precum şi a proiectelor de dezvoltare ale sistemului de învăţământ superior;
 3. Planificarea şi organizarea procesului de învăţământ în instituţie, realizarea controlului în respectarea graficului procesului de învăţământ, orarul prelegerilor / seminariilor, colocviilor şi examenelor, inclusiv repartizarea fondului auditorial;
 4. Analizarea planurilor de studii şi a programelor analitice, a planurilor de activitate ale catedrelor şi a planurilor individuale ale profesorilor, precum realizarea controlului asupra îndeplinirii lor;
 5. Promovarea şi stimularea implementării noilor forme şi tehnologii de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor;
 6. Efectuarea controlului asupra respectării disciplinei de muncă, desfăşurării procesului instructiv-educativ, organizării colocviilor şi examenelor;
 7. Acordarea ajutorului comisiilor ştiinţifico-metodice ale facultăţilor şi catedrelor în vederea perfecţionării procesului de învăţământ şi ridicării nivelului de pregătire al specialiştilor;
 8. Organizarea seminariilor privind implementarea noilor metode de instruire;
 9. Asistarea decanatelor în procesul instructiv-educativ, în special, în coordonarea şi aprecierea eficienţei activităţii şefilor de grupă, privind realizarea măsurilor instructiv-educative în grupele academice.

Controlul calităţii procesului de învăţământ

De comun acord cu decanii facultăţilor, Secţia Studii organizează şi participă la controlul calităţii procesului de studii prin:

 • asumarea responsabilităţii de asigurare metodică şi tehnică a procesului de învăţământ;
 • contribuirea la implementarea şi utilizarea noilor tehnologii didactice în procesul de studii;
 • mobilizarea decanilor şi a şefilor de catedre de a efectua controlul calităţii procesului de învăţământ, eficacităţii asistărilor la lecţii, asigurării metodice şi tehnice a procesului de învăţământ;
 • monitorizarea elaborării planurilor de învăţământ;
 • întocmirea la timp a rapoartelor statistice, a informaţiilor şi a materialelor solicitate de organele superioare;
 • analizarea stării controlului privind organizarea procesului de studii, calitatea lecţiilor, eficacitatea asistării reciproce din partea decanatelor şi catedrelor.

Evidenţa mişcării contigentului de studenţi

Secţia Studii, de comun acord cu decanii facultăţilor:

 • supraveghează şi dirijează admiterea, organizează diverse activităţi de orientare profesională în rândurile tinerilor;
 • elaborează regulamente şi instrucţiuni privind organizarea admiterii în instituţie;
 • asigură publicitatea în perioada admiterii (editarea materialelor metodice, îndrumărilor etc.);
 • verifică mişcarea contingentului de studenţi (exmatricularea, restabilirea, acordarea concediilor academice, transferuri în alte instituţii conform dării de seamă prezentate lunar de către decanatele facultăţilor şi întocmirea dărilor de seamă lunare pe facultăţi).

Telefon de contact: (373 22) 22-83-20