Specializarea: Drept internaţional

Ciclul II

Durata studiilor – 1,5 ani

Absolvenţii obţin titlul academic Master în Drept

Domeniul de aplicare. În funcţie de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele însuşite la finalizarea studiilor, absolvenţii specialităţii Drept vor putea activa în autorităţile administraţiei publice, autorităţile judecătoreşti, universităţi şi alte instituţii de învăţământ şi cercetare, organizaţiile internaţionale şi regionale, societăţile comerciale internaţionale şi regionale, organizaţiile necomerciale internaţionale şi regionale, în calitate de funcţionari publici, consultanţi, jurişti, lectori, cercetători ştiinţifici, judecători, procurori, posturi diplomatice şi consulare, precum şi profesii juridice liberale: avocaţi, executori judecătoreşti, notari publici şi experţi în drept internaţional.

Masteranzii, care realizează programul de studii, promovează cu succes probele de evaluare şi susţin teza de master, obţin titlu de master cu eliberarea diplomei respective.

Cursurile studiate:

  • Contracte comerciale internaţionale
  • Dreptul penal european
  • Probleme speciale de drept internaţional privat
  • Probleme actuale ale dreptului diplomatic şi consular
  • Dreptul de azil prin prisma politicii comune în materie de azil
  • Dreptul securităţii naţionale
  • Jurisdicţii internaţionale speciale
  • Dreptul european al afacerilor