Specializarea: Dreptul Afacerilor

Ciclul II

Durata studiilor – 1,5 ani

Absolvenţii obţin titlul academic Master în Drept

Domeniul de aplicare. În funcţie de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele însuşite la finalizarea studiilor, absolvenţii specialităţii Drept vor putea activa în judecătoriile economice, organele de drept abilitatea cu investigarea infracţiunilor economice, procuratură, inclusiv în ramurile economiei naţionale, societăţile comerciale, firmele, agenţiile, întreprinderile bazate pe diferite forme de proprietate şi forme organizatorico-juridice, în calitate de judecători, procurori, jurişti, avocaţi, consilieri în probleme de ordin juridic etc.

Masteranzii, care realizează programul de studii, promovează cu succes probele de evaluare şi susţin teza de master, obţin titlu de master cu eliberarea diplomei respective.

Cursurile studiate:

  • Dreptul societăţilor şi obligaţiunilor comerciale
  • Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate
  • Dreptul concurenţei şi consumatorului.
  • Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale şi a mijloacelor de individualizare a produselor şi serviciilor
  • Jurisdicţia muncii
  • Probleme teoretico-practice în cadrul insolvenţei comerciale
  • Particularităţile procesului judiciar la soluţionarea litigiilor economice
  • Probleme teoretice şi practice în contenciosul administrativ