Lucrări ştiinţifice publicate de Eugen Guţanu

Lucrări ştiinţifice, ştiinţifico-didactice, publicate de Eugen Guţanu, doctor în drept, conferenţiar universitar la Catedra Drept public şi privat, în perioada 2000 – 2014

I.1 Cărţi de specialitate

1.Mic dicţionar explicativ şi practic de termeni criminalistici şi juridici. Coautor S.Galan. – Chişinău:  Centr. Edit. al Universităţii de Criminologie, Chişinău, 2000, 24 p.
2. Îndrumar metodico – practic pentru activitatea de urmărire penală pentru inspectorul de sector al poliţiei. Coautori:  M. Bîrgău, Iu. Odagiu, S. Carp.- Chişinău: Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”, 2004, 198 p.
3. Ghidul ofiţerului de urmărire penală. V. Cuşnir, Iu. Odagiu, A. Andronachi. – Chişinău: Tipografia Academiei MAI „Şt.cel Mare”, 2008,311 p.
4. Ghidul ofiţerului operativ. Coautori: V.Cuşnir, M. Ciupac, V. Mîrzac. –   Chişinău:    Tip. Academiei MAI „Şt.cel Mare”, 2009, 298 p.
I.2 Articole în reviste
1.Место роль и значение криминалистической идентификации как способ доказывания в
уголовном процессе. Cоавтор С.Галан./ /Закон и Жизнь, Nr. 7,2001. С..26-27.
2. Interferenţa dintre criminologie şi criminalistică. Aportul acestora la cercetarea şi prevenirea infracţiunilor. Coautor S.Galan // Revista naţională de drept, nr. 8, 2002, Р. 48 – 49.
3. Истина и доказательство. Cоавтор С.Галан./ / Закон и Жизнь, Nr. 2, 2002 c. 33 – 34.
4. Procesele informaţionale în probaţiune. Coautor S.Galan //Закон и Жизнь, Nr. 2, 2002, C. 33 – 34.
5.Realizarea teoriei identificării în probaţiunea judiciară. Coautor S.Galan // Revista naţională de drept, nr. 4, 2003, P. 38 – 40.
6.Esenţa cunoştinţelor speciale în teoria şi practica expertizei judiciare. Coautor S.Galan //Revista naţională de drept, nr. 5, 2003, P. 33 – 35.
7.Unele măsuri de protecţie a persoanei şi proprietăţii acesteia împotriva atentatelor criminale. Coautor I.Plămădeală. // Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”, ed. II-a , P. 53 – 57.
8.Unele particularităţi de verificare a materialelor referitoare la infracţiunile privind circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. Coautor C. Burbulea // Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”, ed. II-a , P. 53 – 57.
9. Aspecte procesuale privind examinarea corporală. Coautor A.Andronache.// Analele ştiinţifice  ale Academiei „Ştefan cel Mare”, ed. III-a , P. 85 – 88.
10. Particularităţile criminalităţii feminine în Republica Moldova. I. Plămădeală // Legea şi viaţa,
Nr. 9, 2003, P. 34 – 35.
11. Некоторые правила выполнения криминалистической идентификации. Cоавтор  С. Галан./ Закон и Жизнь, № 10, 2003, C.32 – 34.
12. Protecţia juridică a martorului în procesul penal.// Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”, ed. III-a , P. 43 – 46.
13. Legislaţia procesual – penală a R.M.  privind problema alternativelor detenţiei preventive.// Analele Ştiinţ. ale Academiei „ Ştefan cel Mare” ed. V- a, 2004, P. 116 – 126.
14. Alternativele arestului preventiv în procesul penal.// Analele Ştiinţ. ale Academiei”Şt. cel Mare”, 2005, p.114-117.
15. Modalităţi de ocrotire a drepturilor omului în procesul penal. // Anuar ştiinţific..IRIM, 2008.
16. Măsuri alternative detenţiei preventive ca modalităţi de asigurare a drepturilor şi libertăţilor persoanei.// Anuar Ştiinţific,  IRIM, 2010,
17.Constatarea tehnico-ştiinţifică şi expertiza în procesul judiciar şi extrajudiciar: noţiuni generale,clasificări,constatări şi propuneri. Coautor L.Staver. // Anuar Ştiinţific al IRIM, 2011
18. Legislaţia procesual penală a RM în contextul  procesului integraţionist european. Anuar Ştiinţific, IRIM, 2011
19. Aspectul istoric al protecţiei drepturilor omului în evoluţia dreptului procesual penal. Anuar Ştiinţific, Vol.XII, IRIM. –  Chişinău: Print-Caro, 2013, P.155-161

I.4  Rapoartele publicate în materialele conferinţelor

1.Unele comentarii pe marginea proiectului Codului de procedură penală privind descoperirea şi cercetarea infracţiunilor./ Mater. Conf. Ştiinţifice Intern. din 18 – 19 aprilie 2003, P. 118 – 120
2.Pregătirea cadrelor calificate pentru activitatea de urmărire penală: probleme, abordări, perspective./ Mater. Confer. ştiinţ. intern. din 20 – 21 decembrie 2002, P. 181 – 183.
3. Rolul ascultărilor convorbirilor telefonice şi a altor convorbiri în combaterea criminalităţii. Coautor A.Andronache / Mater. Conf. Ştiinţifice Intern. din 18 – 19 aprilie 2003, P. 212 – 215.
4. Protecţia drepturilor omului în activitatea de urmărire penală. Material. Conf. Ştiinţ. Internaţ. din 26 – 27 septembrie 2003, P. 230 – 234
3. Процессуальные гарантии защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса./ Международная научно – практич. конференция, от 16 – 17 сентября 2004 г. Одесса, C. 271 – 276.
4.Процессуальные меры защиты прав человека при осуществлении уголовного       преследования в Р. Молдова. /Мат. Междунар. науч. Конф., г. Рига, Акад. полиции, Латвия, 25-26 мая 2005, C.289-292.
5.Protecţia drepturilor omului – garanţie constituţională în activitatea de combatere a criminalităţii. Material. Conf. Ştiinţ. Internaţ. din 25 – 26 mai 2005. – Chişinău, P. 245 – 247.
6. Recursul constituţional – o nouă garanţie constituţională./Mat. Conf. ştiinţifico-practică internaţ., Chişinău, 22.12.2006, IRIM, P.86-89.
7. Garanţii de protecţie a drepturilor omului la extrădare în procesul penal./Conf.ştiinţ-practică internaţ, din 22.12.2009, IRIM,
8. Locul şi rolul ştiinşei juridice în procesul integrării europene a RM./ Conf. Ştiinţ.-practică internaţ..”Rel. intern. – domeniu specific de activitate intelectuală. Contrib. instit. de profil”, IRIM, 02.04.2013. – Chişinău: Print-Caro, 2013, P.359-363.
9. Libertatea individual a persoanei – element al garanţiilor procesuale la aplicarea măsurilor preventive. Coautor L.Staver./ Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale: Relaţiile bilateral în condiţiile diferitor vectori de integrare. IRIM, 24 octombrie 2014. – Chişinău: ,,Print-Caro”, 2015, P.101-111.

Autor: Eugen Guţanu

Secretar ştiinţific al Senatului IRIM: Carolina Dodu-Savca