Lucrări ştiinţifice publicate de Ludmila ROŞCA

Lucrări ştiinţifice, ştiinţifico-didactice publicate de Ludmila ROŞCA, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar la Catedra  Ştiinţe Politice, IRIM,în perioada 1999-2014

I.1 Cărţi de specialitate

1. Istoria şi filosofia culturii. Manual (coautori – Grigore Socolov, Simion Roşca ş.a.) –  Chişinău: USM, 1998, 399 p.
2. Politologia. Lucrare metodico-didactică. (coautor –  Eduard Volcov). – Chişinău: UASM, 1999, 190 p.
3. Filosofia. Manual. (coautori – Lidia Dergaciov, Petru Rumleanschi) – Chişinăîu: UASM, 2002, 333 p.
4. Ştiinţa politică.  Manual. – Chişinău: UASM , 2005, 328 p.
5.Supravieţuirea, moralitatea şi potenţialul personalităţii umane: analiză teoretico-metodologică, CEP UASM, Chişinău, 2007, 330 p.
6. Filosofia. Manual.  Ghidul afacerii de success. – Chişinău: IRIM, 2013, 324 p.
7.Etica şi integritatea universitară: experienţe, realizări, probleme. Monografie. (coautor – Constantin Lazări). – Chişinău: IRIM, 2014, 173 p.

I.2 Articole în reviste

1.Mentalitatea economică şi managementul realizării strategiilor supravieţuirii lumii contemporane.// Lucrări ştiinţifice. Vol.14. Chişinău: UASM, 2005, 378 p., P.213-216
2. Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii.// Probleme actuale de sănătate publică şi management. Analele Ştiinţifice. Ediţia a VII-a, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. – Chişinău: USMF, CEP Medicina, 2007, 319 p., P.249-254.
3. Unitatea dialectică a moralităţii şi supravieţuirii. // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socioumanistice. Vol.III.- Chişinău: USM, 2005, 594p., P.519-522.
4. Corelatul existenţă-conştiinţă din perspectiva supravieţuirii.//Analele Ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socioumanistice. Vol.III – Chişinău: USM, 2006, 569 p., P.151-155.
5. Modernizarea societăţii moldoveneşti prin umanizarea politicului// Anuar Ştiinţific. Vol.V.- Chişinău: CEP USM, 2007, P..88-95
6. Evoluţionismul universal – principiu de temelie al metateoriei supravieţuirii.//Probleme actuale de sănătate publică şi management. Analele Ştiinţifice. Ediţia a VIII-a, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. – Chişinău: USMF, CEP Medicina, 2007, 393 p., P.334-339.
7. Dimensiunea umană a politicii – condiţii de valorificare. Anuar Ştiinţific, vol.VI.- Chişinău, IRIM, 2008, – 306 p., P. 81-87
8. Conceptul de suveranitate: istorie şi contemporanietate// Anuar Ştiinţific, Vol.VII-VIII.- Chişinău: tipogr.”Print Caro” SRL, 2010, 482p., P.149-16
9. Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova/Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale ,,Delimitatrea şi demarcarea frontierelor de stat: experienţa internaţională” din 22 decembrie 2010. Relaţii Internaţionale Plus (ediţie specială). Chişinău, IRIM, 2011, – 145 p. P.61-67
10. Raţionalitatea procesului social-istoric. Anuarul Ştiinţific, vol.IX. – Chişinău: IRIM, 2011, 304 p., P.56-65
11. Virtuţile liderului politic din perspectiva bioeticii//Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei, Culegere de articole ştiinţifice, Vol 1, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău: CEP Medicina, 2011, 223 p., P.25-31
12. Filosofia practică şi alegerea raţională: aspecte axiologice//Analele Ştiinţifice. Ed. a XIII-a, Vol.2 Probleme actuale de sănătate publică şi management. – Chişinău: USMF, 2012,  635 p., P.529-532.
13. Alegerea raţională şi responsabilitatea individului din perspectiva bioeticii// Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei.Redactor responsabil Teodor N.Ţîrdea. Culegere de articole ştiinţifice.Vol.2- Chişinău:”Print Caro”, 2012, 232 p., P.48-52
14. Conflictul social: abordare teoretico-practică. // Anuar ştiinţific IRIM. Vol.10, – Chişinău: „Print Caro”, 2012, – 225 p., P. 35-42.
15.Conflictul politic „îngheţat”: Moldova-Transnistria. //Anuar ştiinţific IRIM, vol.11.- Chişinău: „Print Caro”, 2012, 341 p., P.25-34.
16.Idealul etic, supravieţuirea omului contemporan şi potenţialul formativ al bioeticii.// Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei. Redactor responsabil Teodor N.Ţîrdea. Culegere de articole ştiinţifice.Vol.3 – Chişinău:”Print Caro”, 2012, 235 p.
17. Filosofdia politică: obiective prioritare ale investigaţiei politicului. //Anuar Ştiinţific, vol.XII. – Chişinău: IRIM, 2013, p. 4-15
18. Instituţii şi procese politice dinamice: optimizarea funcţionării  în condiţiile tranziţiei. Cazul statelor europene. /Studii Europene nr.1– Chişinău: IRIM. Cu suportul Programului Jean Monnet al Uniunii Europene, 2013, 225 p., P.162-174
19. Filosofia relaţiilor internaţionale: statutul social, semnificaţia practică. /Relaţii Internaţionale Plus, 2013, nr.1. – Chişinău: IRIM, 2013, p. 63-71
20. Procese integraţioniste: aspect axiologice. Modelul UE./ Strategia supravieţuirii din perspective Bioeticii, Filosofiei, Medicinii. Culegere de articole ştiinţifice. Vol.3 – Chişinău, 2013, 210 p., P.110-114
21. Geopolitica şi geoenergetica în regiunea Mării Negre. Coautor Senic E.//Relaţii Internaţionale Plus. N.2, 2013, P.9-19.
21. Învăţarea Europei în şcoală – condiţie a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Coautor V.Galamaga //Relaţii Internaţionale Plus, n.2, 2014, P. 133- 140.
22.Sistemul politic european: între stabilitate şi schimbare. / Studii Europene, n.1, 2014, P.114-119.
23. Conţinuturi pedagogice privind studierea Uniunii Europene în şcoală// Ghidul Uniunii Europene în şcoală între educaţia formală şi neformală. – Chişinău: Print Caro, 2014, P.80-90.
24. Discursul politic al integr[rii europene// Relaţii Internaţionale Plus, n.3, 2014, P.9-22.

I.3 Articole ştiinţifice publicate peste hotare

1. Funcţiile sociale ale demersului etic.// Probleme de drept şi administraţie public în contextual integrării României în structurile europene. Analele ştiinţifice ale Institutului de Studii Europene “Ştefan Lupaşcu” – Iaşi, 2005, n.1, P.17-28.
2. Orientarea omului în lume – o preocupare constantă a filosofiei.// Orizonturi ale analizei economice. Analele ştiinţifice. Secvenţe praxio-logice.- Iaşi: Editura „Ştefan Lupaşcu”, 2005, P.37-46.
3. Биоцентризм – мировоззренческая основа выживания. //Практична фiлософiя № 3 (№21), 2006, С.82-87.

I.4 Rapoartele publicate în materialele conferinţelor

1. Valorile general-umane în societatea cu caracter tranzitiv.// Realizări şi tendinţe în implimentarea mecanismelor economiei concurenţiale. Simpozion ştiinţific internaţional. 22-23 .04.1999, Vol.2.- Chişinău: Editura ASEM, 2000, P.41-42
2. Actualitatea şi semnificaţia ecologiei umane. //Filosofia şi ştiinţele socio-umane în context ecologic. – Chişinău: UASM, 2001, 66 p., P.34-37
3. Libertatea – condiţie a democraţiei//Filosofia şi ştiinţele socio-umane în context ecologic. – Chişinău: UASM, 2001, 66 p., P.43-46.
4. Valorile la intersecţia mileniilor. // Problemele globale contemporane. Filosofia dezvoltării locale şi regionale. Materialele sesiunii ştiinţifice, 24 octombrie 2001, Chişinău: AŞM , 2001.
5. Apariţia şi dezvoltarea ştiinţei agrare. // Filosofia şi metodologia ştiinţei agrare. Materialele conferenţei ştiinţifice a doctoranzilor şi competitorilor,  4 aprilie, 2002, P.13-44.
6. Filosofia – temelie teoretico-metodologică a sistemului educativ.// Filosofie, ştiinţă , politică: realizări,implimentări, perspective, din 28-29 noiembrie 2002, Chişinău: USM,  2003, 407 p., P.117-118
7. Dialogul raţiunii şi credinţei în lucrarea „Istoria credinţelor şi ideilor religioase”.// Mircea Eliade – un mecena al românismului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale – Chişinău, 2002, P. .29 – 35
8. Identitatea naţională în contextul lărgirii comunităţii europene. Unificarea Europeană. Filosofia diversităţii. (Materialele conferinţei internaţionale), Chişinău: ISPRI, 2004, P. 45-51
9. Spiritualitatea româneascâ la începutul mileniului trei.// Materialele comunicărilor ştiinţifice a conferinţei interuniversitare: Spiritualitate, ştiinţă şi tehnică.- Chişţinău : UTM, 2004,  P.59-67
10 Viaţa – valoare supremă a lumii contemporane. Materialele comunicărilor ştiinţifice a conferinţei internaţionale:  Ecosofia şi perspectiva umană. – Chişinău: AŞM, 2005, P.128-132.
11. Filosofia şi necesitatea formării unei atitudini ecosofice la nivel planetar. ANALELE Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii Ecologice “Dimitrie Cantemir”. –  Iaşi, nr.9-10,  2004, 496 p., P. 89-94.
12. Dreptul comunitar, dreptul internaţional în procesul integrării lumii contemporane//. Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii juvenile, traficul de fiinţe umane şi migraţiuni ilegale. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale. Academia de Poliţie.”Ştefan cel Mare” – Ch- Chişinău, 2004,  P. 491-494
13.Particularităţile democraţiei contemporane şi realitatea politică din Republica Moldova. //Societatea Contemporană şi Integrarea Economică Europeană. Simpozion Ştiinţific Internaţional. –  Chişinău: UASM , 2004, 331 p., P. 25-31
14. Supravieţuirea, cultura muncii şi dezvoltarea economică a ţărilor europene. //Societatea contemporană şi Integrarea economică europeană. (coauthor – Doina Roşca). Simpozion  Ştiinţific Internaţional. – Chişinău: UASM, 2004, 331 p., P.77-83.
15. Agricultura în strategiile de dezvoltare social-economică ale lumii contemporane //Realizări şi perspective în agricultură. Simpozion Ştiinţific Internaţional. – Chişinău: UASM ,2005, vol.7 Lucrări ştiinţifice.
16 Obiectivele filosofiei contemporane în contextul integrării.// Integrarea Europeană: Filosofie, Politică, Cultură. Materialele Conferinţei Internaţionale., Coord. Vasile Ţapoc şi Ala Roşca, Chişinău, 2005, 407 p., P..86-93.
17. Patriotismul – trăsătură fundamentală a culturii naţionale.// Individul, Personalitatea şi Societatea Democratică. Coord.Ion Sârbu. Materialele Conf.Internaţionale, 26 noiembrie 2004. – Chişinău: Grafena Libris, 2005, 251 p., P. 68-73
18. Supravieţuirea problemă veşnică a omenirii. // Bioetica, Filosofia, Economia şi Medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. Mater. Conf. şt. .intern., 16-17martie 2005. -Chişinău: Medicina, 2005, 363 p. P.113-118.
19. Integrarea lumii contemporane – condiţie obiectivă a supravieţuirii ei.//Unificarea europeană: filosofia viitorului. Materialele conferinţei internaţionale. – Chişinău: ISPRI, 2005, P.133-139.
20. Moralitatea – condiţie indispensabilă a reducerii criminalităţii în lumea contemporană.// Criminalitatea regională: probleme şi perspective de prevenire şi combatere. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 25-26 mai 2005. – Chişinău : Academia “Ştefan cel mare”,  602 p.P.416-420
21. Моральные основы стратегии выживания// Розвиток iдей бiоетики у эвропейському контекстi- Материали  IV Мiжнародного симпозiуму з бiоетики 11-12 травня 2006 р., Kиiв: Видавництво,  160 с., С.120-122.
22. Moralitatea şi supravieţuirea – axă a sistemului instructiv – educativ.// Filosofia, ştiinţele socio-umane şi învăţămîntul poliţienesc. Materialele conferinţei ştiinţifice interuniversitare dedicate aniversării a 15-a de la fondarea Academiei de Poliţie ,,Ştefan cel Mare” (13 mai 2005). Coordonator S. Roşca – Chişinău, 2006, 316 p., P.25-31.
23. Personalitatea – axă a “personalismului energetic”.// Ecosofia şi perspectiva umană. – Chişinău: AŞM, 2005, P.423-427.
24. Umanismul contemporan şi strategiile supravieţuirii.// Prin religie şi credinţă spre pace şi umanism. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 25-28 octombrie 2006. Redactor responsabil Ion Mereuţă – Chişinău:tipogr. Elan. Poligr., 2006, 239 p. P.180-187.
25. Redimensionarea problemelor morale şi tehnogene în condiţiile societăţii globalizate// Bioetica, Filosofia, Economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane: Materialele conferinţei a XI-a ştiinţifice internaţionale, 6-7 noiembrie 2006. – Chişinău: Medicina, 2006, P.17-22.
26. Absenteismul şi indiferenţa din perspectiva strategiilor supravieţuirii lumii contemporane.// Spiritualitate. Ştiinţă. Tehnică. Materialele Conferinţei Ştiinţifice interuniversitare, 5 aprilie 2006. – Chişinău: UTM, 2006, P.47-51.
27. Rolul filosofului şi savantului în soluţionarea problemelor lumii contemporane. //Simpozion Ştiinţific Internaţional “Rolul ştiinţelor socio-economice şi umanistice în dezvoltarea economiei contemporane”, UASM, 21 septembrie 2007, Chişinău: UASM, 2007, 332p., P. 12-16
28. Demnitatea şi responsabilitatea – piloni ai noului profesionalism.// Filosofia şi perspectiva umană. Materialele Conferinţei ştiinţifice consacrate Zilei mondiale a filocofiei, AŞM, 16 noiembrie 2006. – Chişinău : Editura Pontos, 2007, 267 p., P. 128-132.
29. Principiile noii strategii cognitive. Materialele Conferinţei a XII-a Ştiiinţifice Internaţionale “Bioetica, Filosofia, Economia şi Medicina în strategia de asigurare a securităţii umane”, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie”Nicolae Testemiţanu”, 28-29 august 2007, Chişinău: Medicina, 2007, 398 p., p.169-173
30.Utilizarea raţională a resurselor biosferei – condiţie indispensabilă a supravieţuirii lumii contemporane. Simpozion Internaţional “Rolul ştiinţelor economice şi umanistice în dezvoltarea economiei naţionale”, Simpozion Ştiinţific Internaţional, UASM, 21 septembrie 2007,  Chişinău: UASM, 2007, 332p., P.74-79.
31. Impactul deciziilor manageriale asupra eficienţei muncii// Integrarea europeană şi învăţământul universitar. Materialele conferinţei internaţionale, 28-29 octombrie 2005. – Chişinău: USM, 2007,   332 p., P.79-83.
32. Profesionalismul, personalizarea individului – din perspectiva integrării europene. //Integrarea europeană şi învăţăntul universitar: aspecte filosofico-metodologice. Materialele Conferinţei Internaţionale, 23-24 noiembrie 2007. Coord.Vasile Ţapoc, Eudocia Saharneanu, – Chişinău: CEP USM, 2008, 306 p., P.164-170
33. Cultura politică de participare// Cultura politică şi politica culturală în relaţiile internaţionale: dimensiunea est-europeană. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, IRIM, 11 aprilie 2008.- Chişinău: Iunie Prim. SRL, 2008, 151p. P.76-82
34. Principii metodologice ale managementului politic// Materialele Conferinţei Ştiinţifice, ASEM, 2008, P.123-129.
35. Principii teoretico-metodologice şi posibilităţi practice ale umanizării politicului/ Conferinţa Ştiinţifică internaţională „Modernizarea societăţii contemporane prin umanizarea politicului” 10-11 octombrie 2008, IRIM, Chişinău: „Prin-Caro” SRL, 2010, 284 p., P.28-41.
36. Personalitatea în filosofia lui Constantin Rădulescu-Motru, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională. Spiritul energetist al operei lui Constantin Rădulescu-Motru, Institutul de Studii Europene, Iaşi 23 mai 2008, Iaşi, Fundaţia “Ştefan Lupaşcu”, 2009, p.89-97.
37.Principii metodologice ale managementului politic/Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, ASEM, 2008, P. 123-129
38.Compatibilitatea interesului economic şi a valorilor etice.// Materialele Conferinţei Internaţionale, 23 octombrie 2009. – Chişinău: ASEM, 2010, 275 p. P. 161-167
39.Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova/Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale ,,Delimitatrea şi demarcarea frontierelor de stat: experienţa internaţională” din 22 decembrie 2010. Relaţii Internaţionale Plus (ediţie specială). Chişinău, IRIM, 2011, – 145 p. P.61-67
40.Consecinţele negative ale progresului tehnico-ştiinţific şi obiectivele învăţământului universitar din Republica Moldova.// Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific. Materialele conferinţei ştiinţifice interuniversitare, 23 aprilie 2010. – Chişinău: UTM, 2010, 142 p.P.24-30
41. Libertatea, moralitatea, responsabilitatea – categorii ale bioeticii.// Bioetica, Filosofia, Medicina în strategia de asigurare a securităţii umane. Materialele Conferinţei a XV-a Ştiinţifice Internaţionale, 14 aprilie 2010. Redactor responsabil Teodor N.Ţîrdea. – Chişinău:: „Print Caro”, 2010, 261 p., P.128-130
42.  Impactul filosofiei clasice germane asupra filosofiei româneşti. Materialele conferinţei interuniversitare “Integrarea europeană şi filosofia română: cazul Al.S. Sturza, coord. E.Saharneanu, V. Ţapoc, S.Coandă, Chişinău: CEP USM, 2010, – 252 p., P. 45-54
43. Dimensiunea socială a filosofiei practice. /Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale ,,Perspective de modernizare a societăţii moldoveneşti: aspecte teoretico-practice” din 15 octombrie 2010, IRIM. – Chişinău: „Print Caro” SRL,  2010, – 170 p., P. 7-17
44.Opera epică şi multiculturalismul/Materialele conferinţei ştiinţifice interuniversitare ,,Perspective de modernizare a societăţii moldoveneşti: aspecte teoretico-practice” din 15 octombrie 2010, IRIM,  Coautor Tatiana Dicusar, Chişinău : „Print Caro SRL”, 2010, – 170 p., P.56-60
45. Economie versus politică: abordare teoretico-metodologică.//Materialele conferinţei ştiinţifice ,,Metodologia ştiinţei economice” din 22 octombrie 2010, Chişinău,  CEP ASEM, 2010, p.76-82
46. Modernizarea societăţii contemporane: modele, perspective, avantaje şi dezavantaje. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale ”Modernizarea societăţii contemporane prin umanizarea politicului” din 12 octombrie 2008, IRIM, Cişinău: „Print-Caro” SRL, 2010, – 284 p., P.7-18
47. Funcţia de integrare a limbii române. // Ştiinţele socio-umenistice şi progresul tehnico-ştiinţific. Conferinţă ştiinţifică interuniversitară, 1 aprilie 2011. – Chişinău: UTM, 2011, 310 p. P.45-50
48. Relaţii interumane – relaţii internaţionale: interinfluenţe socio-culturale.// Relaţiile Internaţionale – domeniu specific de activitate intelectuală. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, consacrate aniversării a X-a a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova, Contribuţia instituţiilor de profil. 2 aprilie 2013, Chişinău, IRIM, 2013, – 446 p., P.35-49. Глобализм или космополитизм – новые возможности для демократических государств постсоветского пространства./Материалы Международной Научной Конференции «Беларусь в условиях глобализации и интеграции», БНТУ, 24 октября 2013 г. – Минск, 2013,273c.,C.53-58.           50. Alegerea – condiţie indispensabilă creaţiei şi libertăţii individuale. Materialele Conferinţei Ştiinţifico-practice Internaţionale „Dialogul civilizaţiilor”. – Chişinău: AŞM, 2013.
51.Coeziunea socială: interconexiunea politicului cu socialul. Materialele Conferinţei ştiinţifice Internaţionale, consacrate Zilei mondiale a Filosofiei, 21 noiembrie 2013. – Chişinău: AŞM, 2013.
52.Geopolitica şi geoenergetica în regiunea Mării Negre. Coautor Senic E.//Relaţii Internaţionale Plus. N.2, 2013, P.9-19.
53.Interesul naţional al Republicii Moldova în contextul integrării europene. Ştiinţele socio-umaniste şi progresul tehnico-ştiinţific. Materialele Conferinţei ştiinţifice interuniversitare, UTM,  4 aprilie 2014. – Chişinău: UTM, 2014
54. International relations – between conflict and conciliation./ Materialele Conferinţei ştiinţifice, Universitatea din Oradea,23-24 mai 2014
55.Interesul naţional al Republicii Moldova în contextul integrării europene. Ştiinţele socio-umaniste şi progresul tehnico-ştiinţific. Materialele Conferinţei ştiinţifice interuniversitare, UTM,  4 aprilie 2014. – Chişinău: UTM, 2014.
56. Diaspora moldovenilor în Italia:  experienţe valoroase de integrare. În limba engleză./ Materialele Conferinţei ştiinţifice: Migration and European integration of minorites, Universitatea din Oradea, 6-8 noiembrie 2014. – Oradea, 2014
Autor: Ludmila Roşca
Secretar Ştiinţific al Senatului IRIM: Carolina Dodu-Savca