Lucrări ştiinţifice publicate de Mihai Bîrgău

Lucrări ştiinţifice, ştiinţifico-didactice, publicate de Mihai Bîrgău, doctor habilitat în drept, profesor universitar la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, în perioada 1999-2014

I.1 Cărţi de specialitate

1.Criminologie, scheme /Partea generală, partea specială/. Coautor I.Bîrgău. – Chişinău, 1999, 81 p.
2.Academia de poliţie ,,Ştefan cel Mare”: istorie şi contemporaneitate. Coautori: D. Baltag, S. Carp.  – Chişinău, 2000, Ministerul Afacerilor Interne al RM. 166 p.
3.Organizarea şi desfăşurarea aplicaţiilor operativ-tactice în organele afacerilor interne. Material didactic adresat studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I.. Coautor Gh. Papuc. – Chişinău, 2002, 197 pag.
4.Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в преступное или антиобщественное поведение. Монография.- Кишинэу, ,,Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI al R.M., 2002, 302с.
5.Pregătirea profesională în organele de poliţie. Manual adresat studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. Coautor Gr.Beşleagă. – Chişinău, 2002, 408 pag.
6.Pregătirea profesională a trupelor de carabinieri.  Manual adresat studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a M.A.I. Coautor Gr.Beşleagă.  – Chişinău, 2002, 292 pag.
7.Comentariu la Codul Penal al Republicii Moldova (Partea generală: (art. 3-7) cap.I), Centrul de drept al avocaţilor. – Chişinău: Editura ARC.  , 2003, p.36-43. 835 p., coautor.
8.Deţinutul şi drepturile sale. Coautori: S. Carp, Iu. Bulai  Chişinău, 2003,Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 122 p.
9.Организация профилактики преступлений органами внутренних дел: концептуальные основы, практика, перспективы совершенствования. (Опыт Республики Молдова). Монография. –  Харьков: изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2004, 254c.
10.Aspecte juridico-penale şi criminologice ale şantajului: Studiu monografic.Coautor Iu.Larii. – Chişinău: Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare” 2004, 204p.
11.Опыт системного исследования профилактики преступлений – современное состояние проблемы. Соавтор. А. Литвинов. –  Москва, «ЮРКНИГА», 2004, 157с.
12.Criminalitatea organizată – aspecte  criminologice şi juridico-penale. Monografie. Coautor V.Ursu. – Chişinău: Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare” 2004, 177p.
13.Managementul Poliţienesc în prevenirea criminalităţii. Studiu monografic. – Chişinău: Editura „Elena V.I.”,  2005, 463p.
14.Aspecte juridico–penale ale huliganismului. Studiu monografic. Coautor M. Gherman. – Chişinău: Tipografia Academiei ,,Ştefan cel Mare”, 2005, 192 p.
15.Criminologie (partea generală) Manual pentru facultatea de drept.Volumul I. – Chişinău : Editura „Elena V.I.”,  2005, 357 p.
16.Criminologie (partea specială) Manual pentru facultatea de drept. Volumul II – Chişinău : Editura „Elena V.I.”, 2005.
17.Teoria generală a statului. Coautor  R.Staraşciuc. Manual. – Chişinău: Editura „Elena V.I.”,  2005, 167 p.
18.Теоретико-управленческое понимание профилактики преступности: важная прикладная задача современной правоохранительной системы. – Кишинэу, 2008. CEP USM. 570 с.
19. Drept constituţional comparat, curs universitar. Coautor V.Gureu. –  Chişinău, 2009, 464 p.
20. Criminologie. Curs universitar.- Chişinău: Editura, SRL „PRINT-CARO”. 2010. 687 p.
21. Sisteme constituţionale comparate. Curs universitar. Coautor V.Gureu. – Chişinău: Editura SRL PRINT-CARO.  2012, 704 p .
22.Reglementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare. Studiu monografic. Coautori: , I. Bîrgău, I. Iova. – Chişinău: Tipografia Sirius, 2013, 214 p (26, 7 c/a).

I.2 Articole în reviste

1. Infracţionalitatea minoră. //Legea şi viaţa.- Chişinău, 1998, nr.5, p.6-9.
2.Profilaxia comportării victimologice a minorilor. Legea şi viaţa.- Chişinău, 1998, nr. 7, p. 11-16.
3.Подростковая преступность.// Закон и жизнь. – Chişinău, 1998, nr. 8, C. 4-9.
4.Rolul poliţiei în prevenirea în prevenirea activităţii delectuale a minorilor. Legea şi viaţa.- Chişinău,  nr.7 p.32-33.
5.Rolul conducătorului subdiviziunilor MAI în activitatea sa educativă cu subordonaţii. //Ordine şi Lege.- Chişinău, 2002, nr.13-14, p. 11-12.
6.Învăţămîntul poliţienesc la o nouă etapă de dezvoltare. Coautor Ig.Ursan.// Analele ştiinţifice ed.2 şi a 3. Chişinău, 2002, p.5-8.
7.Criminalitatea organizată – forma cea mai periculoasă a criminalităţii de grup. Coautor V.Uesu.// Anuar ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, ediţia a III-a „Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii”, Chişinău, 2002, p.63-69.
8.Комментарий к новому уголовному кодексу Республики Молдовы (Сравнительное правоведение). Соавтор В.Флоря.//Закон и Жизнь. – Кишинев. 2002, № 12, с. 20-24.
9.Понятие, цели и виды наказании в новом Уголовном кодексе Республики Молдова. Соавтор В.Флоря.//Закон и жизнь. Кишинев 2003, №8, стр.18-20.
10. Infracţionalitatea minoră. //Legea şi viaţa.- Chişinău, 1998, nr.5, p.6-9.
11.Profilaxia comportării victimologice a minorilor.//Legea şi viaţa. – Chişinău, 1998, nr. 7, p. 11-16.
12. Роль органов внутренних дел Республики Молдова в профилактике преступлений связанных с торговлей людьми. //Ordine şi lege. – Chişinău, 2002, nr.6, p.36-42.
13. Antrenarea minorilor în activităţi antisociale. //Analele ştiinţifice ale Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Ediţia I consacrată jubileului de 10 ani al Academiei,  Chişinău, 2000, p.19 – 27.
14.Dirijarea organelor de drept în prevenirea criminalităţii.//Anuar ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, ediţia a III–a. „Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii”. – Chişinău, 2002, p.7-16.
15.Criminalitatea organizată – forma cea mai periculoasă a criminalităţii de grup. //Anuar ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, ediţia a III-a „Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii”. Coautor V. Ursu.- Chişinău, 2002, p.63-69.
16.Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii.//Anuar şt. Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI al RM Chişinău 2002, p.180.
17.Организационно-правовые основы деятельности органов внутренних дел Республики Молдова по профилактике преступлений. //Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM., ediţia a IV-a.- Chişinău 2003, p.5-17.
18.Сущность социальной профилактики правонарушений. //Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, seria Drept Public.- Chişinău, 2003, nr.4, p. 118-124.
19.Организационно-правовые основы деятельности органов внутренних дел Республики Молдова по профилактике преступлений. //Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM., ediţia a IV-a.- Chişinău 2003, p.5-17.
20.Infracţiuni specifice în sectorul transportului maritim. Coautor I.Cîrlig //Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM., ediţia a IV-a”.- Chişinău, 2003, p.17-27.
21. Принципы деятельности полиции в общей профилактике преступлений. Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii // Anuar ştiinţific, ed. a 4-a.- Chişinău 2003, p. 40-52.
22.Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы: аспекты теоретического и нормативного определения. Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii. Coautor O.Tiurina // Anuar ştiinţific, ed. a 4-a, „Ştefan cel Mare a MAI,”Chişinău. 2003,  p.28-31.
23.Principiile dreptului penal. Legitima apărare în legislaţia penală a diferitor ţări (Studiu comparativ). Сoautor V.Florea.//Revista naţională de drept. – Chişinău, 2003, nr. 8, p. 24-27.
24.Măsuri nerepresive şi special-criminologice de prevenire a infracţiunilor de şantaj. Coautor Iu.Larii.// Ordine şi Lege, nr. 9–10.- Chişinău 2003, p. 28-31.
25.Важный вклад в развитие юридической науки. Соавтор  В.Флоря.//Закон и жизнь. 2003, №12, стр. 14-16.
26.Обстоятельства, устраняющие преступность деяния в новом УК РМ. Соавтор   В.Флоря. //Закон и жизнь. – Кишинэу , 2003, №4, с. 14-15.
27.Ответственность за преступления совершенные в облости водного (морского, речного) транспорт. Соавтор В. Флоря, И. Кырлиг// Закон и жизнь. Кишинэу, 2003, №11, стр. 8-9.
28.Субъекты и объекты профилактики преступлений. Соавтор   В.Флоря. / / Ordine şi lege. Chişinău.- 2003, nr.8, p.28-31.
29.Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei în noul Cod penal al Republicii Moldova. Сoautor V. Florea.// Ziarul Dreptul, 2003, aprilie nr.7, p.4.
30.Unele aspecte ale leadership-ului sau specificităţii ale artei de a conduce. Coautori: Ig.Bodoin, N.Plăcintă//Analele ştiinţifice ed. A 5-a, Seria Ştiinţe socio-umane, ale Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI al RM.- Chişinău 2004, p. 32-41.
31.Dirijarea organelor de drept în prevenirea criminalităţii. Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii // Anuar ştiinţific, ed. a 4-a.- Chişinău, 2003, p.15-27.
32.Comportamentul şi personalitatea minorului – victimă în cazul abuzului sexual. Coautor D.Railean.//Analele ştiinţifice ale Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, Seria ,,Ştiinţe socio-umanistice”. – Chişinău 2004, p.25-29.
33.Motivaţia – concept de bază al managementului. Coautor N.Plăcintă.//Analele ştiinţifice ale Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, ed. a 5-a, Seria ,,Ştiinţe socio–umanistice”.- Chişinău 2004.
34.Relaţia agresor – victimă în cadrul victimologiei. Coautor D.Railean.//Analele ştiinţifice ale Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, Seria ,,Ştiinţe socio–umanistice”.- Chişinău, 2004, p.30-34.
35.Управление органов внутренних дел в свете положении деонтологического кодекса полиций. Coautor K. Kreangă.//Analele ştiinţifice ale Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, catedra ,,Drept public”.- Chişinău 2004, p.3-8.
36.Упрощенное досудебное производство в уголовном процессе Украины:вопросы истории. Coautor N. Carpov., D. Saviţchi//Analele ştiinţifice ale Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, ed. a 5 a, Seria ,,Ştiinţe socio – umanistice”. – Chişinău 2004, р.35-45.
37..Деятельность полиции и роль руководителя органов внутренних дел в выборе мер профилактической воздействия. //Analele ştiinţifice ale Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, ed. a 5-a. – Chişinău, 2004, p.424-434.
38.Реформирование правового поля Республики Молдова – основа эффективной деятельности органов полиции в профилактике преступлений. //Analele ştiinţifice ale Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, seria ,,Drept civil”.- Chişinău, 2004 nr.4, p.95-104.
39.Роль полиции в профилактике преступлений и соблюдения прав и свобод человека в системе институционного развития Республики Молдова. //Anuar ştiinţific, ed. a 5-a, Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI.- Chişinău 2004, p.87-100.
40.Управление персоналом – концептуальные основы и пути усовершенствования. //Analele ştiinţifice ale Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, seria ,,Drept public”, nr.6. -Chişinău 2004, p.3-19.
41.Aspecte juridico-penale ale dreptului internaţional şi influenţa sa asupra dreptului penal al R.M. Coautor V.Ursu.// Legea şi viaţa. – Chişinău, 2004, nr.4, p.8-11.
42..Полиция Республики Молдова и гражданское общество. //Закон и жизнь. – Chişinău. 2004, № 8, стр.59-62.
43.Роль руководителя высшего учебного заведения в совершенствовании системы образования МВД стран СНГ и в развитии науки и профилактике правонарушений .// Закон и жизнь. – Chişinău, 2004, № 9, стр.21-24.
44.Преступность – сложное явление отрицательный фактор развития общества и личности. //Anuarul ştiinţific al Institutului de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova, titlul III: Asigurarea dreptului naţional la legislaţia internaţională.- Chişinău, 2006, vol. IV, p. 150-159.
45.Legalitatea – principiu de bază în activitatea administraţiei publice a RM. //Anuarul ştiinţific al Institutului de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova, titlul III: Asigurarea dreptului naţional la legislaţia internaţională.- Chişinău 2006, vol. IV, p. 159-166.
46. Consecinţele terorismului la etapa contemporană.// Anuar ştiinţific IRIM, vol.V.- Chişinău, 2007, p.210-217.
47.Некоторые аспекты государственно-правовой и организационной деятельности органов внутренних дел по профилактике преступлений на современном этапе.// Anuar ştiinţific IRIM, vol.V. – Chişinău, 2007, p.218-224.
48.Правовое обеспечение защиты прав человека в Республике Молдова.//Anuar Ştiinţific IRIM, vol. VI. – Chişinău, 2008, p. 167-184.
49.Корупция как деструктивный элемент в построение демократического государства. Coautor N. Karpov// Anuar Ştiinţific IRIM, vol. VI, Chişinău, 2008, p. 184-193.
50.Sistemul judiciar în contextul doctrinelor constituţionale comparate. Coautor V.Gureu//Anuar Ştiinţific IRIM, vol. VI, Chişinău, 2008, p.193-198.
51.Коррупция как форма криминализации демократического общества. Karpov N.// Anuarul Ştiinţific vol. VII-VIII, IRIM, Chişinău, 2010, p. 282-298.
52.Personalitatea şi comportamentul persoanelor în vîrstă – victime în cadrul mecanizmului actului infracţional. Coautor D.Railean. //Anuarul Ştiinţific vol. VII-VIII, IRIM.- Chişinău, 2010, p. 299-304.
53.Взаимоотношения права и морали в правах человека. Coautor S. Gheorghieva // Anuarul ştiinţific vol. IX, IRIM.- Chişinău.- 2010, p 152-157.
54.Readaptarea socială – etapă a resocializării foştilor deţinuţi. Coautor Ch. Sult // Anuarul ştiinţific vol.X, IRIM.- Chişinău, 2012, p. 136-144.

I.3 Articole ştiinţifice publicate peste hotare

1. Правовое виховання – важливый напрямок попередження праворушень неповнолитних. //Удосконалення правового регулювання административной диятильности органив внутришних справ. Киев, 1995. стр. 81-84.
2. До питання про удосконаленя криминально-правового захисту материальних интересив неповнолитних. //Удосконалення криминального законодательства. Збирник наукових праць. Киев, 1995. стр. 61-68.
3.Кримiнальне право та крiминалогiя. Вiсник Хмельницького iнституту регiонального управлiння та права: Науковий часопис.- Хмельниц, 2003, 196стр. (14,0 c/a).
4. Методологични проблеми теории профилактики злочинив.// Весник Запоризького юридичного институту. 2003. №4, стр.157-163.
5. Право на свободу совисти та його конституцийне видтворення: поривняльний анализ. Соавтор М.М. Гуренко.// Науковый висник Национальной академии внутрешних справ Украини. 2003. №2, с.188-197.
6.Методологічні проблеми теорії профілактики злочинів // Вісник Запорізького юридичного інституту. 2003. № 4. С. 157-163.
7. Право на свободу совісті та його конституційне відтворення: порівняльний аналіз. Соавторы: Гуренко М.М., Алгонкін О.А.// Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. 2003. № 2. С.188-197.
8. Правова регламентація організації об’єднань національних меншин в Україні з кінця XIX – початку 90-х р. ХХ ст. Соавтор Свірський Б.М.  // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 4. – С.279-287.
9. Види, форми і принципи координації профілактики злочинів // Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2004. Вип..25. С.8-14.
10.Деякі аспекти організації взаємодії в діяльності поліції Республіки Молдова щодо профілактики злочинів // Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2004. Вип..25. С.7-13.
11.Методи індивідуальної профілактики злочинів, застосовувані ОВС Республіки Молдова // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Зб. Наук. Праць. 2004. № 1. С.111-116.
12.Система заходів попереджувального впливу органів внутрішніх справ та їх класифікація // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Зб. Наук. Праць. 2004. № 2. С.22-30.
13.Місце і роль кримінологічного прогнозування, планування і координації у практиці профілактики злочинів // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2004. № 1. С.103-107.
14.Особливості профілактичної діяльності дільничних інспекторів поліції Республіки Молдова // вісник Луганської академії внутрішніх справ ім.. 10-річчя незалежності України. – 2004. Спеціальний випуск. Ч.5. С.94-103.
15.Спеціальна профілактика як основа системи профілактики злочинів Республіки Молдова // Право і безпека. – 2004. Т.3. № 1.  С.48-50.
16.Організація профілактичної діяльності підрозділів оперативних служб МВС республіки Молдова // Право і безпека. – 2004,  Т.3.  № 3. С.37-40.
17.Концептуальные основы управления органами внутренних дел (опыт Республики Молдова) по профилактике преступлений. Сборник научных статей глазами правоведа (посв. 70 летию А.М. Бандурки).- Киев, 2007, с. 45-65.

I.4 Rapoartele publicate în materialele conferinţelor

1.Stilul personal al conducătorului din organele afacerilor interne în cadrul activităţii de profilaxie a infracţiunilor./ Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Perfecţionarea continuă a cadrelor din organele afacerilor interne şi optimizaea procesului de instruire profesională” din 20-21decembrie, Chişinău, ,,Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI al R.M., 2002.
2.Circumstanţele atenuante în dreptul penal./Probleme de drept în perioada de tranziţie. Conferinţa ştiinţifică anuală a profesorilor (26 aprilie 2002) Universitatea de Criminologie.- Chişinău, 2002, P.48-53.
3.Poliţia în calitate de Garant al drepturilor omului./Poliţia şi securitatea publică. Conferinţa ştiinţifico-practică din 9 decembrie 2002, Chişinău 2003, P.7-13.
4.Terorismul – fenomen periculos pentru omenire. Conferinţa ştiinţifico-practică „Aplicarea tehnologiilor moderne în procesul de instruire a funcţionarilor de poliţie şi a ofiţerilor trupelor de carabinieri în instituţiile de învăţământ ale MAI privind prevenirea şi contractarea criminalităţii” din 29 martie 2002.- Chişinău, 2002,P.33-40.
5.Органы внутренних дел как субъекты и объекты профилактики правонарушений. /Полиция и общественная безопасность. Научно – практическая конференция 9 декабря 2002.- Кишинэу, 2003, C.41-55.
6.Новые аспекты использования средств массовой информации в борьбе с преступностью. Соавторы: В. Бaхин, Н. Карпов./ Международная научно-практическая конференция 18-19 апреля 2003, «Преступность в Республике Молдова: состояние, тенденции, меры предупреждения и борьбы».- Кишинэу, 2003, C.331-343.
7.Оперативный состав внутренних дел: концепция подготовки, проблемы и перспективы // Актуальні проблеми підготовки кадрів і роботи з персоналом оперативних служб міліції: Тези доп. міжнар. Наук. – практ. Конференції. Ч.1. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003, С.230-235
8.Некоторые аспекты реформы системы подготовки сотрудников органов внутренних дел в Республики Молдова. /Международная конференция руководителей высших учебных заведений полиции (милиции) стран Центральной и Восточной Европы «Полиция (милиция) ХХI века, роль учебных заведений в ее формировании» 11-14 сентября 2002, Москва. Москва, 2003, C. 85-87.
9.Оперативный состав внутренних дел: концепция подготовки, проблемы и перспективы. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы подготовки кадров и работа с персоналом оперативных служб милиции» 27-28 апреля 2003 г., Киев, Украина. Киев, 2003, с.230-235.
10. Роль подразделений полиции в предупреждении вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.//Наука и практика. Журнал Орловского Юридического института, 2003 г., № 2 (13). Материалы международной научно-практической конференции:  «Совершенствование деятельности органов внутренних дел по профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений несовершеннолетних» 27-28 февраля, 2003 г., Орел, Российская Федерация, C.7-12.
11.Unele aspecte ale pregătirii profesionale a cadrelor Ministerului Afacerilor Interne al RM./Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Perfecţionarea continuă a cadrelor din organele afacerilor interne şi optimizarea procesului de instruire profesională” din 20-21 decembrie 2002. – Chişinău, 2003, p.120-123.
12.Prevenirea infracţiunilor – precept edificator al statului de drept. Edificarea Statului de drept // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, Chişinău, 26-27 septembrie 2003.
13.Rolul Ministerului Afacerilor Interne în organizarea şi implementarea învăţământului la distanţă prin intermediul INTERNET în subdiviziunile MAI. Conferince on information tehnologies 2003 (7-11 apr. Chişinău); Vol. 3, Chişinău 2003, P.158-160.
14. Unele aspecte ale pregătirii profesionale a cadrelor Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Coautor S.Carp. Perfecţionarea continuă a cadrelor din organele afacerilor interne şi optimizarea procesului de instruire profesională // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 20-21 dec.2002, Academia „Ştefan cel Mare a MAI”. – Chişinău, Ştiinţa, 2003, P.120-122.
15.Administrarea personalului organelor afacerilor interne în condiţiile dezvoltării democratice a societăţii. Coautor Gh.Papuc./Conferinţa teoretico-ştiinţifică internaţională „Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept”, Bălţi, 25-26 ianuarie 2003. Bălţi, 2003, P.35-43. (0,5 c/a).
16.Деятельность органов внутренних дел по обеспечению личных прав и свобод человека и гражданина./Conferinţa teoretico-ştiinţifică internaţională „Aspecte juridice ale societăţii civile: realităţi şi perspective”, Chişinău, 2003, P.72-77.
17.Gestionarea organelor afacerilor interne de către conducător în vederea prevenirii criminalităţii./Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională din 18-19 aprilie 2003 „Criminalitatea în Republica Moldova: Starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire şi combatere”.- Chişinău, 2003, P.28-34.
18. Respectarea drepturilor omului în instituţiile penitenciare – principiu de bază în procesul de corijare şi resocializare a deţinuţilor. Coautor S. Carp. /Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională din 18-19 aprilie 2003 „Criminalitatea în Republica Moldova: starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire şi combatere”, Chişinău 2003, .P. 98-102.
19.Новые подходы в борьбе с преступностью. Соавторы: В. Бaхин, Н. Карпов. / Международная научно-практическая конференция 18-19 апреля 2003 «Преступность в Республике Молдова: состояние, тенденции, меры предупреждения и борьбы».- Кишинэу, 2003, C..248-254.

20. Moтивация преступной деятельности. Соавторы: Н. Карпов, А.Савченко./ Международная научно-практическая конференция 18-19 апреля 2003 «Преступность в Республике Молдова: состояние, тенденции, меры предупреждения и борьбы».- Кишинэу, C..261-267.
21. Новые аспекты использования средств массовой информации в борьбе с преступностью. Соавторы: В. Бaхин, Н. Карпов. / Международная научно-практическая конференция 18-19 апреля 2003 «Преступность в Республике Молдова: состояние, тенденции, меры предупреждения и борьбы», Кишинэу, 2003, C.331-343.
22.Aspecte juridice ale societăţii civile: realitate şi perspective. Coautor Ch.Costache./Materialele ale conf.teor.-şt.int., 26-27 febr.2003.-  Chişinău 2003, 688p.
23.Criminalitatea în Republica Moldova: starea actuală, tendinţe, măsurile de prevenire şi de combatere. /Materialele ale conf. şt. prac. int., 10-11 apr. 2003, Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI al RM Chişinău 2003, 436 p.
24.Funcţionarea Instituţiilor Democratice în statul de drept. Coautor Ch.Costache./Materialele ale conf. teoret. şt. int., 25-26 ian. 2003 (Bălţi); Chişiău 2003, .948p.
25.Poliţia şi securitatea publică. /Materialele ale conf. şt. practice, 9 dec. 2002, Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI al RM Chişinău 2003, p.140. (0,1 c/a).
26.Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. /Materialele ale conf. şt. practice, 23-24 sept. 2004 (Bălţi).- Chişinău 2004, 1440p.
27.Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii juvenile, traficului de fiinţe umane şi migraţiunii ilegale. /Materialele ale conf. şt. pract.int. (23-24 aprilie 2004) Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI al RM. – Chişinău, 2004, 498 p.
28. Prevenirea infracţiunilor – precept edificator al statului de drept. Edificarea Statului de drept // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, Chişinău, 26-27 septembrie 2003.
29.Rolul Ministerului Afacerilor Interne în organizarea şi implementarea învăţământului la distanţă prin intermediul INTERNET în subdiviziunile MAI. Conferince on information tehnologies 2003 (7-11 apr. Chişinău); Vol. 3.- Chişinău 2003, p.158-160. (0,2 c/a).
30.Unele aspecte ale pregătirii profesionale a cadrelor Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Coautor S.Carp. Perfecţionarea continuă a cadrelor din organele afacerilor interne şi optimizarea procesului de instruire profesională // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 20-21 dec.2002, Academia „Ştefan cel Mare a MAI,”Chişinău, Ştiinţa, 2003, p.120-122.
31.Cîteva reflecţii vizavi de problema prevenirii delicvenţei juvenile: experienţa Marii Britanii // Probleme de prevenire şi combatere a delicvenţei juvenile, traficul de fiinţe umane şi migraţiunii ilegale. Materialele conf.şt.-pact.inter. 23-24 aprilie, 2004. – Chişinău: tipogr. Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI , P.133-140.
32. Criminalitatea minorilor: aspecte, stare, tendinţe. Probleme de prevenire şi combatere a delicvenţei juvenile, traficului de fiinţe umane şi migraţiunii ilegale // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale din 23-24 aprilie 2004. – Chişinău 2004 , P.39-50.
33.Организационная роль руководителя органов внутренних дел Республики Молдва в выборе мер предупредительного воздействия.//Матерiали мiжнародноi науково-практичноi конференцii. Часть 1. – Одесса, 2004, C. 29-36.
34.Профилактика преступлений полицией и соблюдение прав и свобод человека в рeкурсе конституционного развития Республики Молдова./Materiale conferinţei ştiinţifico-practice, 23-24 sept. 2004 (Bălţi),. – Chişinău, 2004, P. 23-29.
35.Unele consideraţii privind societatea civilă./Materialele conferinţei ştiinţifice interuniversitare dedicată Aniversării a XV-a de la fondarea Academiei „Ştefan cel Mare”, 13 mai 2005.
36.Судебный контроль под уголовным преследованием по УПК Р. Молдова. /Материалы международной научной практической конференции Академии Полиции Латвии, г. Рига 25-26 августа 2005, C. 161-167.

37.Unele consideraţii privind societatea civilă./Materialele conferinţei ştiinţifice interuniversitare dedicată Aniversării a XV-a de la fondarea Academiei „Ştefan cel Mare”, 13 mai 2005.
38.Interacţiunea organelor de drept cu societatea civilă în combaterea criminalităţii din perspectiva aderării RM la UE./ Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Procese integraţioniste europene: opţiuni, costuri, riscuri, avantaje”, 5-6 mai 2006.- Chişinău, P. 37-44.
39.Interacţiunea organelor de drept cu societatea civilă în combaterea criminalităţii din perspectiva aderării RM la UE./Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Procese integraţioniste europene: opţiuni, costuri, riscuri, avantaje”, 5-6 mai 2006.- Chişinău, P. 37-44,
40.Impactul dreptului internaţional asupra dreptului penal al RM./Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Dreptul naţional în contextul  proceselor  integraţioniste europene”, Chişinău, 22 decembrie 2006.- Chişinău,  2007, P. 113-118.
41.Актуальность профилактики преступлений в условиях европейской интеграции: организация управления и формы координации. /Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Dreptul naţional în contextul  proceselor  integraţioniste europene”, Chişinău, 22 decembrie 2006.- Chişinău, 2007, P. 68-76.
42.Particularităţile procesului de formare profesională la etapa contemporană./Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Formarea specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale: noi dimensiuni”, Chişinău, 28 februarie 2007,  P.39-44.
43.Principii de funcţionare a serviciilor publice. /Materiale ale sesiunii de comunicări ştiinţifice „Administrarea publică în perspectiva integrării europene”, 27-28 octombrie, 2006.- Chişinău, 2007, P.483-487.
44.Impactul dreptului internaţional asupra dreptului penal al RM./Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Dreptul naţional în contextul  proceselor  integraţioniste europene”,  22 decembrie 2006.- Chişinău  2007, P. 113-118.
45.Актуальность профилактики преступлений в условиях европейской интеграции: организация управления и формы координации./Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Dreptul naţional în contextul  proceselor  integraţioniste europene”, Chişinău, 22 decembrie 2006. – Chişinău, 2007,  P. 68-76.
46.Particularităţile procesului de formare profesională la etapa contemporană. /Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Formarea specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale: noi dimensiuni”, Chişinău, 28 februarie 2007,  P.39-44.
47.Principii de funcţionare a serviciilor publice./Materiale ale sesiunii de comunicări ştiinţifice „Administrarea publică în perspectiva integrării europene”, 27-28 octombrie, 2006.- Chişinău, 2007, P. 483-487.
48.Unele aspecte privind cadrul juridic internaţional de activitate a pieţii de capital. /Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 23 februarie 2007, Colaborarea economică – factor de bază al integrării Europene, IRIM. – Chişinău 2008, P.15-20.
49.Geneza educativă a culturii juridice în contextul sistemului constituţional comparat. Coautor V.Gureu./ Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 11 aprilie 2008, Cultura politică şi politica culturală în relaţiile internaţionale: dimensiunea est – europeană. IRIM, Chişinău 2008, P. 48-53.
50.Экономическая безопасность Республики Молдова в контексте глобализации мировой экономики. /Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice, 21 noiembrie 2008, Criza economică mondială: protejarea şi promovarea producătorului din Republica Moldova. IRIM. – Chişinău 2008, P.15-19.
51.Теоретико-прикладное содержание противодействия преступности на современном этапе в Республики Молдова. /Актуальные проблемы реформирования правовой системы Украины/ Материалы международной научно – практической  конференции, 23-24 мая 2008 г. Луцк, Украина, C.111-122.

52.Reglementările juridice privind piaţa valorilor mobiliare: concepţii, definiţii, trăsături. Coautor I. Iova./Dimensiunea economico–juridică a globalizării. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, consacrată aniversării a V-a de la fondarea IRIM, 16 mai 2008. – Chişinău, 2009, P.39-44.
53.Ответственность Республики Молдова в международном праве. /Modernizarea societăţii contemporane prin umanizarea politicului. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 10-11 octombrie 2008, IRIM.- Chişinău, 2009, p.98-108.
54.Деякi аспекти застосувания техничних засобiв фiксувания криминального проваджения у проектi КПК Украiни. Соавтор., Н.С. Карпов. /Спецiальна технiка у правоохороннiй дiяльностi. Матерiали V Мiжнародноi науково-практичноi конференнцii, (Киiв 25 листопада 2011) Нацiональна Академия Внутрiшнiх Справ, 2012 г., C. 13- 15.
55.Экономическая безопасность и противодействие коррупции в Республики Молдова в контексте интеграционных процессов. /Международная научно-практическая конференция „Противодействие коррупции: опыт и Украинские реалии” 20-21 апреля 2012 года Львов (Украина) Львовский Государственный Университет Внутренних Дел, 2012.
56.Особенности подготовки руководящих кадров полиции: анализ Европейского опыта и современные тенденции./Международная конференция «Подготовка кадров милиции/полиции в странах Европы: современное состояние, проблемы, перспективы» Киев (Украина), 4-5 мая 2012 Национальная Академия Внутренних Дел 2012, C. 36-43.
57.Activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept-obiectiv prioretar în prevenirea şi combaterea criminalităţii în RM. / Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de invăţămînt în domeniul culturii fizice. Secţia Protecţie, Pază şi  Securitate publică. Materiale conferinţei ştiinţifice-internaţionale 8-9 noiembrie 2013 USEFS.- Chişinău 2013, P. 24-33.

Autor: Mihai Bîrgău

Secretarul ştiinţific al Senatului al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova