Lucrări ştiinţifice publicate de Valentin Beniuc

Lucrări ştiinţifice, ştiinţifico-didactice, publicate de Valentin Beniuc, doctor  habilitat în politologie, profesor universitar la Catedra  Relaţii Internaţionale, IRIM, în perioada 1999-2014

1.1 Cărţi de specialitate

1.Бенюк В. Тоталитаризм как реальность: историко-политологическое исследование на примере послевоенной Молдовы. Кишинёв, 1998, 18,2 c.a. (292 p.).

2.Бенюк В., Руснак Г., Спрынчанэ М. Институционализация системы власти в послевоенной Молдове. Кадровая политика. (1944 – 1950). Кишинёв, 1997, (4 c. a.) (60 p.)

3.V. Beniuc, Gh. Rusnac, M. Spînceană. Instituţionalizarea sistemului de putere în Moldova postbelică. Politica de cadre (1944-1950). Chişinău, 1997, 4 c.a.(61 p.).

4.V. Beniuc. Instituţionalizarea puterii politice totalitare în Moldova postbelică (Cercetare istorico-politologică). Chişinău, 1998, 17,0 c.a. (270 p.).

5.V. Beniuc, V. Juc. Factorul confesional în relaţiile internaţionale. Chişinău, 2008, 7,3 c.a. (116 p.).

6.В. Бенюк. Общетеоретические подходы к вопросу о федерализме. Chişinău, 2006, 4 c.a.(63 p.).

7.Valentin BENIUC. Diplomaţia. Istorie, terminologie, personalităţi. – Chişinău, 2013. – 330 p.

8.Валентин Бенюк, Эдуард Волков. История политических учений в 12-ти частях, Chişinău, 2009, 271 p., 13,6 c.t.;

I.2 Articole în reviste

 1. Restabilirea regimului totalitar comunist în Moldova: structurile de forţă şi încălcarea drepturilor omului (etapa iniţială). Coautor V. Moşneaga//Revista Moldoscopie, partea V. Chişinău, 1995, p.90-120.
 2. Reinstaurarea regimului totalitar comunist în Moldova: mobilizarea în armată şi la muncă, încălcarea drepturilor omului. Coautor V. Moşneaga// //Revista Moldoscopie, partea VI. Chişinău, 1995, p.160.
 3. Восстановление тоталитарного коммунистического режима в Молдове: силовые структуры и нарушение прав человека (начальный период) Coautor V.Moşneaga/ / Revista Moldoscopie, partea V. Chişinău, 1995, p. 119-158.
 4. Восстановление тоталитарного коммунистического режима в Молдове: воинская и трудовая мобилизация и нарушение прав человека. Coautor V. Moşneaga // Revista Moldoscopie, partea VII. Chişinău, 1995, p.263-289.
 5. Teroarea sovietică: polifonismul formelor de realizare în R.S.S. Moldovenească (a doua jumătate a anilor ¢40 //Revista Moldoscopie, partea VI. Chişinău, 1996, p.14-35.
 6. Totalitarismul sovietic şi teroarea ideologică: ²destinul omului² (de la personalitate la nulitate). Coautori: T. Josan, M. Sprînceană. //Revista Moldoscopie, partea X. Chişinău, 1997, p.94-103.
 7. Советский тоталитаризм и идеологический террор: “судьба человека” (от личность к винтику). Соавторы: Жосан Т., Спрынчанэ М. //Revista Moldoscopie, partea X. Chişinău, 1997, p.56-63.
 8. Diplomaţia şi conceptele ei de bază Coautor M. Sprînceană. //Relaţii Internaţionale: Istorie şi contemporanietate, vol.I. Chişinău, 1998, p.3-18.
 9. Ortodoxia, Europa şi drepturile omului. Raportări legislative. Coautor Şt. Teodorescu. //Relaţii Internaţionale: Istorie şi contemporaneitate, vol.III. Chişinău, 1999, p.108-113.
 10. Semnificaţia conceptului de Relaţii Internaţionale. Coautor D. Cujbă.  //Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria ²Ştiinţe socioumanistice², vol.II. Chişinău: USM, 2000, p.258-262.
 11. К вопросу об определении дипломатической деятельности. Соавтор: Пынзарь С.//Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria ²Ştiinţe sociumanistice², vol.III.  Chişinău: USM, 2001, p.145-148.
 12. Particularităţile instituţionalizării serviciului diplomatic al Republicii Moldova. Coautor: L. Laur.  //Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria ²Ştiinţe socioumanistice², vol.III. Chişinău: USM, 2001, p.149-152.
 13. Relaţiile economice internaţionale ale Republicii Moldova: starea şi perspectivele dezvoltării. Coautor: N.  Nevednicii.  //Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria ²Ştiinţe socioumanistice², vol.III. Chişinău: USM, 2001, p.153-156.
 14. Интересы Российской Федерации в Преднестровском регионе. Соавтор: E. Шинкарёва//Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria ²Ştiinţe socioumanistice², vol.III. Chişinău: USM, 2001, p.157-160.
 15. Impactul totalitarismul în Moldova şi consecinţele lui pentru democratizarea ţării //Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria ²Ştiinţe socioumanistice², vol.III. Chişinău: USM, 2001, p.352-354.
 16. Американские политологи-реалисты о роли США в современной системе международных отношений. Coautor: С. Назария.  //Anuar Ştiinţific, vol. I. Chişinău, 2002, p. 34-47.
 17.  Национальная безопасность Республики Молдова в контексте внешне и внутриполитического фактора. Coautori: С. Назария,  А. Руснак // Anuar Ştiinţific, vol. I. Chişinău, 2002, p. 48-51.
 18. Bazele conceptuale şi teoretice ale fenomenului Soft Power. Coautor: A. Beniuc.  // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, nr.3-4. Chişinău, 2007, p. 70-75.
 19. Obiectul relaţii internaţionale: abordare prin prisma noilor provocări // Anuar Ştiinţific, vol. IV. Chişinău, 2006, p. 4-8.
 20. Контекстуальные условия разрешения приднестровского конфликта // Anuar Ştiinţific, vol. IV. Chişinău, 2006, p. 9-13.
 21. Diagnostic social: oamenii şi puterea politică în Republica Moldova. Coautor: S. Nazaria// Anuar Ştiinţific, vol. V. Chişinău, 2007, p. 30-32.
 22. Totalitarismul ca fenomen social: abordare teoretico-istoriografică // Anuar Ştiinţific, vol. V. Chişinău, 2007, p. 4-11.
 23. Политический режим: oбщетеоретические подходы //Anuar Ştiinţific, vol. V. Chişinău, 2007, p. 12-18.
 24. Dimensiunea confesională a securităţii internaţionale: aspecte teoretice-metodologice. Coautor: V. Juc // Anuar Ştiinţific, vol. V. Chişinău, 2007, p. 19-27..
 25. “Istoricismul” şi necesitatea cercetării complexe a regimului politic: cazul Moldova postbelică. Coautor: S. Nazaria // Anuar Ştiinţific, vol. V. Chişinău, 2007, p. 28-29.
 26. Factorul confesional în relaţiile de securitate internaţională. Coautor: V. Juc //Anuar Ştiinţific, vol. VI. Chişinău, 2008, p. 4-19.
 27.  Diplomaţia bizantină: instrument politic de aplanare a conflictelor interne şi externe (abordare istorică), Anuar Ştiinţific, vol. VI . Chişinău, 2008, p. 20-25.
 28. Şcoala diplomatică veneţiană: esenţa şi formele de manifestare // Anuar Ştiinţific, vol. VI. Chişinău, 2008, p. 26-32.
 29.  Diplomaţia papală (sec. XV-XVI) // Anuar Ştiinţific, vol. VI. Chişinău, 2008, p. 33-38.
 30. Западные и российские политологи и политэлиты  о состоянии современных международных отношений, роли США, России и других великих держав в глобализирующемся мире и их взаимоотношениях. Coautori: О. Бабенко, С. Назария, А. Руснак, Д. Удовенко, И. Сандлер // Сергей  Назария. Россия в системе международных отношений на рубеже ХХ-ХХI веков. Кишинёв, 2002, стр. 8-61.
 31. Состояние российско-американских отношений после распада СССР  и внешнеполитические задачи США и России на современном этапе. Coautori: О. Бабенко, С. Назария, А. Руснак, Д. Удовенко //Сергей  Назария. Россия в системе международных отношений на рубеже ХХ-ХХI веков. Кишинёв, 2002, стр. 96-158.
 32. Европейский вектор внешней политики России. Coautori: О. Бабенко, С. Назария, А. Руснак, Д. Удовенко, И. Сандлер // Сергей  Назария. Россия в системе международных отношений на рубеже ХХ-ХХI веков. Кишинёв, 2002, стр. 260-322.
 33. Интересы России на постсоветском  пространстве и перспективы её сотрудничества со странами СНГ. Coautori: О. Бабенко, С. Назария, А. Руснак, Д. Удовенко, И. Сандлер // Сергей  Назария. Россия в системе международных отношений на рубеже ХХ-ХХI веков. Кишинёв. 2002, стр. 397-449.
 34. Некоторые аспекты молдо- российских  отношений. Coautori: О. Бабенко, С. Назария, А. Руснак. //  Сергей  Назария. Россия в системе международных отношений на рубеже ХХ-ХХI веков. Кишинёв, 2002, стр. 528-585.
 35. Republica Moldova şi Migraţia externă: starea şi tendinţa proceselor contemporane ( în limbile română şi rusă). Coautor: V. Moşneaga. // Moldoscopie. Problemele analizei politice . Partea IV. Chişinău, 1994.
 36. Reinstaurarea regimului comunist totalitar în Moldova: mobilizarea la muncă şi mobilizarea militară, încălcarea drepturilor omului ( în limbile română şi rusă) // Moldoscopie. Problemele analizei politice. Culegere de articole. Partea a VI-a , Chişinău, 1995.
 37. Statalitatea moldovenească : Problemele renaşterii şi consolidării ( în limbile română şi rusă) // Dialog. Culegere de studii social-politice.Chişinău, 1995.
 38. Renaşterea conştiinţei naţionale la grupele etnice din Moldova (limbile română şi rusă). Coautor: G.// Moldoscopie. Problemele analizei politice. Culegere de articole. Partea VI. Chişinău, 1997.
 39. V. Beniuc, Gh. Rusnac, M. Sprînceană. Instituţionalizarea sistemului de putere în Moldova postbelică. Politica de cadre 1944 – 1950. Chişinău, 1997.
 40. Diplomaţia şi conceptele ei de bază. Coautor: M. Sprînceană// Relaţii internaţionale: istorie şi contemporaneitate. Partea I ( în limbile română şi rusă). Chişinău, 1998.
 41. Preşedinţia ca instituţie politică. Coautor: V. Saca // Politologia. Partea IV ( în limbile română şi rusă). Chişinău, 1998.
 42. De ce Republica Moldova trebuie să urmeze calea neutralităţii permanente. Coautor: V. Moşneaga// Relaţii internaţionale : istorie şi contemporaneitate. Partea I ( în limbile română şi rusă). Chişinău, 1998.
 43. Дипломатия как особая сфера деятельностичеловека. Соавтор: Пынзарь С. //Anale ştiinţifice ale USM . Lucrări studenţeşti. Кишинёв, 2000.
 44. Приднестровкий конфликт: приёмы , переговорный процесс, альтернативы мирного урегулирования. Соавтор: E. Шинкарёва//Anale ştiinşifice ale USM. Lucrări studenţeşti. Кишинёв, 2000.
 45. Национальная безопасность Республики Молдлва в контексте внешне и внутриполитического фактора. CoautorI: С.Назария, А. Руснак. // Anuar ştiinţific alVolumul I. Кишинёв, 2002.
 46. Diplomaţia Statelor Unite ale Americii in secolul al XIX-lea. Direcţii principale // Anuar Ştiintific, vol.VII-VIII, Chişinău, 2010. P.4-12
 47. Diplomaţia europeana din prima jumătate a secolului al XIX-lea // Anuar Ştiinţific, vol.VII-VIII, Chişinău, 2010. P.13-26.
 48. Diplomaţia Rusiei in secolul al XIX-lea in contextul relaţiilor diplomatice europene // Anuar Ştiinţific, vol.VII-VIII, Chişinău, 2010. P.27-37.
 49. Diplomaţia tarilor din America Latina in perioada luptei pentru independenta. Formarea si consolidarea statelor latino-americane // Anuar Ştiinţific, vol. VII-VIII, Chişinău, 2010. P.37-49.
 50. Esenţa si formele de manifestare a “diplomaţiei parlamentare” in practica diplomatica internaţională. Coautor: L. Laur // Anuar Ştiinţific, vol. VII-VIII, Chişinău, 2010. P.37-49.
 51. Calităţile profesionale si moral-psihologice ale diplomatului: istorie şi contemporaneitate. Coautor: L. Laur // Anuar Ştiinţific, vol. VII-VIII, Chişinău, 2010. P.62- 66.
 52. Рецензия на монографию Моисеенко Евгения Григорьевича. Обеспечение экономической безопасности региональных объединений государств. Anuarul ştiinţific vol. VII-VIII., Chişinău, 2010
 53. Рецензия работы: Сергея Назарии, Политическая эволюция восточно- европейских стран и их взаимоотношения в конце нового и в новейшее время (середина ХIХ- начало XXI веков) ( концепция исследования). Anuarul ştiinţific vol. IX., Chişinău, 2011.
 54. Procesul Politic Decizional:teoretico – practică// Anuar Ştiinţific, vol. XI., Chişinău 2012
 55. Protocolul şi ceremonialul diplomatic: caracteristici semantice şi abordări teoretice. Coautor: L. Beniuc // Anuar Ştiinţific, vol. XII, Chişinău, 2013. P. 50-60.
 56. Identitatea naţional – statală în contextul discursului pro-european al Republicii Moldova.// Relaţii internaţionale Plus, Nr.1, Chişinău 2014. P.9-17.
 57. Formarea dreptului administrativ european contemporan: modele de drept şi statele recipiente. // Relaţii internaţionale Plus, Nr.3. – Chişinău 2014. P.163-172.
 58. Cooperarea în domeniul promovării dimensiunii europene în şcoală. //; coautorii Ion Buruiană, Vasile Cucerescu, Violeta Melnic.// Ghidul Uniunii europene în şcoală între educaţia formală şi neformală, Chişinău, 2014.

I.3 Articole ştiinţifice publicate peste hotare

1.V. Beniuc. Qualité de l’education et rôle des enseignants //Une education de qualité pour les jeunes: defis, tendances et priorités. Geneva, 8-11 september, 2004, p. 175-176.

I.4 Rapoartele publicate în materialele conferinţelor

1. Restabilirea  totalitarismului în Moldova: aspect istorico – teoretic //Materialele conferinţei corpului didactico – ştiinţific. Bilanţul activităţii ştiinţifice a U.S.M. pe anii 1993 – 1994. Chişinău,1995.

2.Algoritmul reedificării puterii politice în R.S.S.M. //Conferinţa ştiinţifică jubiliară USM, 2-3 octombrie 1996. Chişinău, 1996, p. 178-180.

3.Consolidarea statalităţii Republicii Moldova în contextul relaţiilor internaţionale europene: probleme şi soluţii // Statul naţional şi societatea polietnică: Moldova în anii 90. Materialele I simpozion moldo-german. Chişinău, 1997.

4.Contribuţii cu privire la istoriografia totalitarismului sovietic //Conferinţa corpului didactico-ştiinţific “Bilaţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1996/1997”, 30 septembrie – 5 octombrie 1998.- Chişinău, 1998, p. 208-210.

5.Cu privire la clasificarea metodelor de cercetare în ştiinţele politice //Conferinţa corpului didactico-ştiinţific “Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/1999”, 27 septembrie-2 octombrie 2002. Chişinău, 2000, p.332-334.

6.Россия: Выбор пути в ХХI веке. Соавторы: С. Назария, И. Сандлер, Д. Удовенко// Россия – Молдова: 10 лет дипломатических отношений ( достижения, проблемы, перспективы). Материалы международной научной конференции. Кишинёв, 2002, стр. 135-142.

7. Влияние внешнеполитической и внутриполитической ситуаций на национальную безопасность и на состояние правопорядка в Республике Молдова //Россия – Молдова: 10 лет дипломатических отношений (достижения, проблемы, перспективы). Соавторы: А. Руснак, С. Назария //Материалы международной научной конференции. Кишинёв, 2002, стр. 148-152.

8. Statalitatea Republicii Moldova: factorii turbulenţi şi de stabilizare //Statutul moldovenesc: continuitatea devenirii şi consolidării. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, consacrată aniversării a 90 de ani de la proclamarea RDM şi 15 ani de la recunoaşterea internaţională a Republicii Moldova, 19 noiembrie 2007. Chişinău, 2008, p.6-10.

9. Contextul psiho-cultural, lingvistic al devenirii şi consolidării statalităţii moldoveneşti: teze //Cultura politică şi politica culturală în relaţiile internaţionale: dimensiunea Est-Europeană. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 11 aprilie 2008. Chişinău, 2008, p. 5-7.

10. Ajustarea politicilor de marketing în exportul produselor agricole în procesul globalizării. Coautor V. Cazacu. //Criza economică mondială: protejarea şi promovarea producătorului din Republica Moldova. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, 12 noiembrie 2008. Chişinău, 2008, p.5-8.

11.Система взаимодействия образования, бизнеса и власти: специфика проявления в Республике Молдова// Высшее профессиональное образование, бизнес, власть: опыт и перспективы взаимодействия  в подготовке управленческих  кадров, ориентированных на инновации. Соавтор С. Назария. /Сборник статей и тезисов докладов. Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Пермь, 12-13 mai, 2009, p.42-44.

12.Factografia plus teoria politică, aliaj metodologic în pregătirea specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale // Materialele conferinţei ştiinţifico – practice internaţionale, 2 aprilie 2013, p. 3-8

13.Малые страны: плюсы и минусы глобализации. Материалы международной научной конференции “Беларусь в условиях глобализации и интеграции», Минск, 24-25 октября 2013 года.

14.«Союзные» и двусторонние отношения: диалектика сосуществования (ЕС – ТС: сравнительный анализ) // Materialele conferinţei ştiinţifico – practice internaţionale, 24 octombrie 2014.- Chişinău: Print-Caro, 2015, P.3-8.

Autor: Valentin Beniuc

Secretar Ştiinţific al Senatului IRIM: Carolina Dodu-Savca